19400610 - Franska linjer vid Seine genombrutna.

Franska linjer vid Seine genombrutna.
Gigantiska tyska anfall. — Strider utan motstycke i våldsamhet.

Rikskansler Hitlers högkvarter, 9 juni. (TT fr. DNB.) Krigsmaktens överkommando meddelar:
Under fyradagarsslaget i Somme- och Oiseområdet ha tyska infanteri- och pansardivisioner i nära samarbete med flygvapnet slagit starka fientliga stridskrafter och tvingat andra, delvis i striden nyinsatta fientliga trupper, till återtåg. Fiendens försök att till varje pris uppehålla det tyska anfallet har strandat. I riktning mot nedre Seine genombrötos bakre fientliga försvarslinjer, och stora tillförselinrättningar och förråd togos som byte. Flygvapnet understödde armens framryckning söder om Somme. Längre mot öster förfölja våra divisioner fienden. På båda sidor om Soissons ha trupperna under striden gått över Aisne.
På söndagskvällen ha ytterligare några delar av den tyska fronten i Frankrike gått till anfall.

Cherbourg åter illa ute.
Flyget angrep ånyo med framgång Cherbourgs hamn. Flera flygplatser norr och sydost om Paris samt vägar och järnvägar nordost om Paris bombarderades. Fiendens samtliga förluster i luften utgjorde på lördagen 58 flygplan och en ballon captif. Därav blevo 31 flygplan nedskjutna i luftstrider och tretton av luftvärnsartilleriet. Återstoden förstördes på marken. Nio egna flygplan saknas.

Brittiska hangarfartyget Glorious sänkt.
Tyska sjöstridskrafter, däribland de båda slagskeppen Gneisenau och Scharnhorst; opererade under ledning av amiral Marschall för att lätta trycket mot de kring Narvik kämpande trupperna. Härvid sänktes den 8 juni av en stridsgrupp den engelska hangarkryssaren Glorius om 22,500 ton samt en fientlig jagare. En annan stridsgrupp sänkte den 21,000 ton stora trupptransportångaf en Orama, engelska flottan tillhöriga oljetankångaren Oil Pioneer på 9,100 ton och en modern ubåtsjagare. Den medförde vidare flera hundra fångar. Egna stridskrafter fortsätta sina operationer.

Tysk varning mot Paris befästande.
Warszawas öde borde vara tillräckligt exempel.
Berlin. (TT fr. DNB.) Under hänvisning till erfarenheterna från Warszawa varnar tyska pressen mot att göra Paris till ett bålverk mot de tyska trupperna, yarpå uppkastandet av barrikader på Paris gator tyder. Sålunda skriver Lokal-Anzeiger bl. a.: "Med en brottslig dåraktighet utan like kräva personer som de Kérillis att man skall utbygga och begagna Paris till ett bålverk mot de tyska trupperna. Man vill befästa en stad på fyra millioner invånare. Vill man ha ett krig, där det skjutes från taken? Har Warszawa icke varit en tillräcklig varning?" — Börsen-Zeitung framhåller att man knappast kan antaga, att någon i den franska huvudstaden ännu kan hänge sig åt tron att man genom att uppkasta barrikader o. dyl. kunde avvända ödet, särskilt som händelserna i Warszawa icke torde vara obekanta. "Masshäktningar, polisterror av alla slag och barrikader å ena sidan, krampaktiga försök att beslöja det verkliga läget för folket å andra sidan — ingen under att bland de terroriserande och de terroriserade i lika hög grad känslan av att leva på en underjordisk vulkan blir allt starkare."

Världshistoriens största slag.
4,000 stridsvagnar och en halv miljon man gå till anfall.
Paris. (Tr.) Om drabbningen i norra Frankrike skriver Agence Havas ytterligare, att denna nu nått sin höjdpunkt och ifråga om häftighet lämnar världskrigets stora slag långt bakom sig. På en front av blott omkring 150 km. gingo på lördagsmorgonen nära 4,000 stridsvagnar och nära en halv miljon man till anfall. I kompakta massor rycka de framåt från området söder om Amiens till trakten kring Roye, där de franska trupperna igår kväll utrymde sina stödjepunkter.
Tyskarna möta emellertid nya franska ställningar, som upprättats mellan Aumale och Noyon och som äro flankerade av floden Bresles lopp — en kilometerbred sumpmark — till vänster och av Oise till höger. Fransmännen ha gjort förbittrat motstånd och de tyska förlusterna äro oerhörda, icke minst till följd av det franska och engelska flygets ingripande. De allierades flygplan dåna fram på blott 15 å 20 meters höjd, låta kulsprutorna spela mot infanteritrupperna och kanonerna mot stridsvagnarna, varjämte marschkolonnerna beläggas med bomber.

Fransmännen måste slå till reträtt.
Trots sin stora numerära underlägsenhet ha fransmännen från olika stödjepunkter inlett förbittrade motanfall. Sent på lördagen måste emellertid det franska befälet inför den veritabla stormfloden av tyska styrkor ge order om reträtt. Denna utföres i absolut ordning, och även om tyskarna kunnat inregistrera en framryckning ha de icke på någon punkt kunnat genombryta de franska linjerna. Offensiven vid Aisne står icke den i väster efter ifråga om häftighet. På vissa ställen ha tyskarna lyckats ta sig över Aisne och sent på aftonen hade de etablerat ett litet brohuvud på flodens södra strand. Detta brohuvud utsättes för närvarande för häftiga motanfall av fransmännen.

De allierades flyg i intensiv verksamhet.
De tyska pansarstyrkor, som under fredagen lyckades tränga fram ända till Forges-les-Eaux, ha under lördagen mötts av ett energiskt franskt motanfall, i vilket flyget spelade en framträdande roll. Tyskarna befinna sig här icke längre i ett slättland såsom i Artois utan i kuperade terräng med talrika små floder och skogsdungar, alltså i en situation som erbjuder stora svårigheter för stridsvagnar men som i stället är gynnsam för pansarvärnet. Även här har de allierades flyg gjort energiska insatser, både i själva eldlinjen och omedelbart bakom denna. I intimt samarbete med brittiska flygplan ha de franska bombplanen, flygande i förband på 150 maskiner och skyddade av jaktplanens rökridåer, i oupphörliga anfalsvågor rivit upp tyska kolonner och fällt väldiga mängder sprängbomber mot infanteriet och stridsvagnarna.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131