19400610 - Tyskarna söka nå ett avgörande till varje pris.

Tyskarna söka nå ett avgörande till varje pris.
Ha också satt in sin andra linje i kampen.

Paris. (TT. fr. Havas.) Inom franska militära kretsar anser man att dagens strider komma att bli ytterst hårda och kanske avgörande. Fienden har insatt alla sina styrkor i striden och söker ett avgörande till varje pris. Men de franska trupperna, som på lördagen mötte anfallen och först på order drogo sig tillbaka, varvid f. ö. endast obetydligt med terräng uppgavs, ha återupptagit striden med samma beslutsamhet. Enligt till Paris ingångna upplysningar kunna resultaten av lördagens häftiga strider sammanfattas på följande sätt:
Det våldsammaste tyska anfallet utgick från trakten söder om Amiens i rakt sydlig riktning. Vid slutet av dagen hade det nått till trakten av Breteuil vid floden Noye ett trettiotal kilometer från Beauvais. Något längre österut igångsattes anfall från trakten söder om IMronne i riktning mot Noyon vid Oise och mot Montdidier mellan Noyon och Breteuil. De vinster som uppnåtts genom dessa anfall äro obetydliga och överstiga icke några kilometer. Det beräknas att 40 divisioner satts in av det tyska befälet i avsnittet mellan Bresle och Noyon. Vid offensivens början vid Sommelinjen kastades först omkring 27 divisioner in i striden, men påfrestningarna för dessa blevo redan under drabbningens första dagar så kraftiga, att tyskarna redan igår måste draga tillbaka ett antal svårt decimerade styrkor och sätta in en andra linje, uppgående till 20 divisioner. Dessa tjugo nya samt de ungefär lika många återstående från offensivens första dagar äro nu i aktion mellan Aumale och Noyon jämte ett antal pansardivisioner.

Tio divisioner gå över Aisne.
Öster om Oise ha tio tyska divisioner, även dessa åtföljda av pansardivisioner, överskridit Aisne och under lördagen ryckt fram genom högplatåområdet söder om floden, benämnt Tardenois. Det tyska infanteriets framryckning i detta avsnitt överstiger icke 10 á 15 km., däremot ha pansaravdelningar brutit fram betydligt längre.

40 divisioner sättas in vid Réthel.
På söndagsmorgonen återupptogo tyskarna offensiven på alla punkter med samma kraft. Dessutom gingo de till anfall på en front av över 40 km :s bredd mellan Château-Poreien vid Aisne, 10 km. väster om Rahel, och Le Chesne vid Ardennes-kanalen, som förenar Aisne och Meuse. Detta nya anfall står icke i samband med offensiven i Soissons-området. Mellan detta och Chåteau-Poreien finnes en lucka i offensivlinjen på ett trettiotal kilometer. Wtheloffensiven företages av c:a 40 divisioner och har de tre senaste dagarna förberetts genom häftig artillerield. Kl. 5 på söndagsmorgonen tog detta bombardemang fruktansvärda proportioner och pågick till kl. 9, då väldiga massor infanteri gingo till anfall.
Längs hela fronten göra fransmännen förbittrat motstånd för att "i timmens sista kvart" vinna ett avgörande.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131