19400611 - Italien får känna på hela världens förakt.

Italien får känna på hela världens förakt.
England spår långt krig, till tyska hotet fallit.

London, 11 juni. (TT.) Med anledning av Mussolinis tal har informationsministeriet bl. a. publicerat följande: Folken på Balkan torde ha tagit ad notam Mussolinis lugnande ord till dem. Axelmakterna ha slösat med sådana försäkringar i det förgångna, såsom Norge, Danmark, Holland, Belgien och Luxemburg fått erfara.
I denna kamp mellan civilisationen och den tyska hedendomen har fascistregeringen nu inträtt i ett ögonblick då de allierade hade det särskilt svårt. Genom detta föga ridderliga uppträdande hoppas Italien få ett byte, men vad man skall få känna på är hela världens förakt och den väpnade styrkan hos de båda imperier Italien angriper.
Det kommer att bli ett långt krig, om icke Tyskland plötsligt ger vika, vilket krig skall föras ända till dess det tyska hotet eliminerats ur Europa. Italien kommer endast att få ffra tunga offer till Tysklands fördel.

Alla frågor hade kunnat lösas förhandlingsvägen.
"Intet skall bryta Frankrikes kampvilja", sade Reynaud.
Paris, 11 juni. (TT.) I ett radiotal på måndagskvällen förklarade konseljpresident Reynaud, att intet skall bryta Frankrikes vilja att kämpa för sin jord och sin frihet. Det fanns ej någon fråga mellan oss och Italien, som icke kunde regleras genom förhandlingar, sade han, och de högsta moraliska auktoriteter i världen, påven och Roosevelt, ha upprepade gånger sökt förhindra detta krig. Då vår ambassadör frågade greve Ciano om förevändningen till kriget svarade denne, att Mussolini endast uppfyllde de åtaganden han ingått gent emot Hitler.

Hur kommer engelskfransk-turkiska pakten att verka?
London tror att fördraget nu träder i kraft.
Paris, 11 juni. (TT.) Enligt Havas Londonkorrespondent tvivlar man ej i London på att Italiens inträde i kriget kommer att sätta det engelsk-fransk-turkiska bistånds-fördraget i kraft och att Washington kommer att reagera på ett kraftigt sätt.
Man anser att Mussolinis yttrande att Frankrike och Storbritannien äro de enda hotade staterna visar hur stor vikt Italien fäster vid de verkningar det nu fattade beslutet kan komma att få för de stora neutrala staterna, särskilt Ryssland, som upprepade gånger uppmanat Italien att låta Balkan vara i fred.

Londons italienare till fångläger.
Häktningarna började under Mussolinis tal.
London, 11 juni. (TT.) De i London boende italienarna började insättas i fångläger mindre än en kvarts timme efter det Mussolinis tal börjat.

Italienarna i franska Nordafrika under uppsikt.
Algier, 11 juni. (TT. fr. Havas.) Högste befälhavaren för de franska stridskrafterna i Nordafrika har utsänt en appell till italienarna i Tunis, Algeriet och Marocko, vari han förklarar, att de som lyda myndigheternas bestämmelser lyda ej företaga sig något misstänkt icke ha något som helst att frukta. De däremot som försöka skada försvaret komma att straffas utan pardon.

Italien blir en börda för Tyskland, tror Duff Cooper.
London, 11 juni. (TT.) Informationsminister Duff Cooper förklarade i ett radiotal på måndagen, att Tyskland icke fått ökade utsikter att vinna kriget. Tvärtom är at troligare, att Italien kommer att visa sig vara en börda snarare än en tillgång liksom fallet var för de allierade under världskriget.
Ur en synpunkt blir Italiens inträde i kriget en hjälp för de allierade, eftersom den italienska luckan i blockaden av Tyskland nu kan stoppas till.

"Tyskland fyllt av jublande entusiasm."
Berlin, 10 juni. (TT fr. DNB.) Riksutrikesminister von Ribben-trop avgav på måndagsaftonen i utrikesdepartementets förbundsråds-sal en förklaring från riksregeringen inför representanter för den tyska och utländska pressen. Förklaringen utsändes i radio genom alla tyska stationer:" Rikslegeringens förklaring är av följande lydelse:
Riksregeringen och med den hela tyska folket ha just med djup rörelse hört Italiens ledares ord. Hela Tyskland är i denna historiska stund fyllt av jublande entusiasm över att det fascistiska Italien av sitt eget fria beslut träder på dess sida till kamp mot den gemensamme fienden, England och Frankrike. Tyska och italienska soldater skola nu marschera skuldra vid skuldra och kämpa till dess de maktägande i England och Frankrike äro beredda att respektera våra båda folks rättigheter. Först efter denna seger för det unga nationalsocialistiska Tyskland och det unga fascistiska Italien blir det möjligt att trygga en lyckligare framtid även åt våra folk. Men segerns garanter äro tyska och italienska folkets obändiga kraft och den oföränderliga vänskapen mellan våra båda stora ledare Adolf Hitler och Benito Mussolini.

"En ny era av civilisation och rättvisa."
Berlin, 10 juni. (TT fr. DNB.) Omedelbart efter det Mussolini meddelat världen att Italien trätt in på Tysklands sida i kriget mot den gemensamme fienden England och Frankrike begav sig utrikesminister von Ribbentrop till italienska ambassaden för att i rikskansler Hitlers namn lyckönska ambassadör Dino Alfieri till detta skickelsedigra beslut.
En stor människomassa hade samlats utanför italienske ambassaden för att hylla Alfieri. Denne trädde fram på balkongen och höll ett tal, vari han bl. a. yttrade: "Den tyska och den italienska armén skola i gemensam segerrik frammarsch genom den oemotståndliga kraften av sitt mod och sina svärd snart göra slut på de giriga plutokratierhas olidliga herravälde. Genom spillrorna av de gamla, åt undergång vigda världen skola de bana sig en ny väg på vilken det stortyska riket och det italienska imperiet, i dag liksom framgent enade under hakkorsets och liktorknippets tecken, skola skrida fram genom de kommande århundradena för att skapa och upprätthålla en ny era av civilisation och rättvisa."Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132