19400611 - Tyskarna kunna rapportera seger vid Narvik.

Tyskarna kunna rapportera seger vid Narvik.
De allierade ha tvungits att draga sina trupper tillbaka.

Rikskansler Hitlers högkvarter, 10 juni. (TT.) Försvarsmaktens överkommando meddelar:
Det hjältemodiga motstånd som generallöjtnant Dietls stridsgrupp i Narvik, ensam och under de svåraste omständigheter, bjudit en förkrossande fientlig övermakt har krönts med fullständig seger. österrikiska bergstrupper, delar av flygvapnet samt besättningarna på våra jagare La under två månaders strider givit ett bevis för alla tider på glänsande soldategenskaper. Genom deras hjältemod ha de allierade land-, sjö- och luftstridskrafterna tvungits utrymma Narvik- och Harstad-områdena. Över själva Narvik vajar den tyska flaggan slutgiltigt. De norska stridskraftema ha natten mellan den 9 och 10 juni likaledes inställt fientligheterna. Kapitulationsförhandlingarna äro i gång.

Kung Haakon har gått i land i England.
London. (TT fr. Reuter.) Konung Haakon och hans svit samt samtliga medlemmar av den norska regeringen gingo på måndagen i land i en engelsk hamn dit de förts med ett krigsfartyg.
Konung Haakon föreföll att vara vid god vigör då han steg i land. Han mottogs av höga brittiska och franska marinofficerare. Konungen begav sig därefter med extratåg till okänd uppehållsort.

Norska flygplan söka internering i Finland.
Helsingfors, 10 juni. (TT.) Från och med den 8 dennes på kvällen ha från Nord-Norge till Petgamo och Salmijärvi anlänt sju norska militärflygplan, vilka enligt neutralitetsbestämmelserna  omhändertagits av de finska myndigheterna.
Besättningarna ha internerats och flygplanen förflyttats från Petsamo till annan plats.
I Utsjoki ha en del norska soldater överskridit gränsen. De ha likaleeds internerats. Civila flyktingar från Nord-Norge ha anlänt och anlända fortfarande till Salmijärvi. Hittills uppgår deras antal till c:a trettio.

Narvik är förstört för avsevärd tid framåt.
London, 10 juni. (TT fr. Reuter.) Informationsministeriet meddelar: "Intagandet av Narvik möjliggjorde att åtgärder kunde vidtagas så att tyskarna för avsevärd tid hindras från att använda denna hamn för export av järnmalm. Trupperna och materielen från norna Norge kunna nu med större fördel användas på annat håll i huvudstriden för att övervinna de tyska domineringsförsöken. På utgången av denna strid beror Norges självständighet till slut."

Engelsmännen bekräfta Glorious undergång.
London, 10 juni. (TT. fr. Reuter.) Officiellt meddelas att det brittiska hangarfartyget Glorious torde ha gått förlorat liksom transportfartyget Orama. Två jagare, Acasta och Ardent, samt tankfartyget Pioneer, tros även ha blivit sänkta.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 juni 1940
N:r 132