19400613 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

På lördag fyller saktöraren Hugo Björkegren, Västergarn, sjuttio år. Han är född i Västergarn och har vistats i hemsocknen under de allra flesta av sina sjuttio år. Inom det kommunala har han varit och är alltjämt en synnerligen flitigt utnyttjad kraft, ty ända sedan 1917 har han fungerat som pensionsnämndens ordförande och från samma år till det gångna årsskiftet satt han som ordförande i kommunalstämman. Vidare är han överförmyndare, vilket han varit sedan denna institution tillkom. Ledamot av kommunalnämnden har han varit sedan 1920.
Den kanske mest kända delen av hr Björkegrens verksamhet är emellertid hans ställning som hela socknens advokat. Han har varit den som alltid skött soekenbornas rättsliga angelägenheter såsom bouppteckningar m. m. och han har ofta fört deras talan inför rätta.
Det är sålunda många uppdrag hr Björkegren fått inom sin kommun och han har utfört dem på bästa sätt till allas gagn och bästa.

Femtio år fyller på, söndag hemmansägaren Oscar Johansson, Linhatte i Vall. Hr Johansson är i sin hemsocken en mycket betrodd man, som erhållit många kommunala uppdrag, bl a. är han ledamot i skolrådet och kommunalnämnden och har förut under många år varit ordförande i fattigvårds- och barnavårdsnämnden. Vidare är han ledamot i styrelsen för Vall—Hogräns lokalavdelning av GCL, ledamot i jordbrukskassan samt kassör i Valls magasinskassa.
Femtioåringen är känd som en synnerligen driftig jordbrukare och förutom den egna gården vid Linhatte brukar han också en fjärdedel av prästgårdens jordar, som han arrenderat.

Sextio år fyller om lördag fru Alma Wallenberg, Vallbys i Hogrän.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 juni 1940
N:r 134