19400618 - Anslagen till landsfiskalernas biträden.

Anslagen till landsfiskalernas biträden.

Länsstyrelsen begär hos socialdepartementets landsstatsbyrå anslag för senare halvåret 1940 för tillgodo, seendet av oundgängligt behov av tjänstebiträden inom landsfiskalsdistrikten i länet. Arvodet åt bitr. landsfiskalen i Slite beräknas till 1,500 kr. och biträdesanslagen till en var av landsfiskalerna i Visby, Klintehamns och Hemse distrikt böra utgå med minst 600 kr. för ifrågavarande period.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 juni 1940
N:r 138