19400710 - Fastighetsauktion.

Fastighetsauktion.

Urarva konkursboet efter pastor John Sahle från Fårö låter genom offentlig auktion, som hålles lördagen den 20 dennes kl. 2 e. m. å undertecknads kontor vid S:t Hansgatan 15, Visby, försälja boets fastighet Verkegårds 119 på Fårö. Fastigheten består av:
1) trädgårdstomt c:a 1 tunnland,
2) boningshus, nyrepererat, av sten under tegeltak i två våningar, innehållande 5 rum och 2 kök, god källare,
3) uthus, nämligen en ladugård med höskulle, ett mindre hus av sten, innehållande ett rum och kök, ett hemlighus och vedbod. Inteckningar intill 5,500: — kronor få övertagas.
Närmare villkor kungöras vid auktionen.
NILS WAHLBERG.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1940
N:r 156