19400710 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR.
Kvartalsmissionsmöte hölls av östra distriktets församlingar i söndags i Bomunds i Burgen under distriktets ordf. Rud. Lagergrens, Garda, ledning. I det närmaste samtliga församlingar inom distriktet voro representerade. Mötets funktionärer blevo ordf. lantbr. Rud. Lagergren, vice ordf. lantbr. Gottfrid Johansson, Sixarve, Alskog, sekreterare lantbr. Herman Larsson, Smiss, Garda.
Mötet inleddes med en kort betraktelse av distriktets evangelist Inga Olofsson, varefter ordf. i väl valda ordalag hälsade samtliga närvarande välkomna samt förklarade mötets konferensförhandlingar öppnade.
Ordf. riktade i början av förhandlingarna distriktets tack till fru Rudin i Lau för den penninggåva hon vänligt och välvilligt ihågkommit missionskassan med.
Enär framställningarna till Svenska Missionsförbundets ledning av dess evangelistmission om besök av någon av Förbundets evangelister för en serie väckelsemöten icke kunnat bifallas för Innevarande är beslöts att t. v. bordlägga frågan om förnyad kallelse.
På styrelsens förslag beslöts att reducera församlingarnas bidrag till distriktskassan med 25 procent tills predikantbefattningen återbesättes. Ifråga om kallelse av predikant efter pastor Ax. Helmin, som under året avflyttat beslöts ingå till Svenska Missionsförbundets missionsskola för kallande av elev vid nästkommande avslutning. Även beslöts att missionsmöte skall anordnas i Ljugarn den 25 augusti och nästa distriktsmöte i Lau den 13 okt. Verksamheten vid Etelhem skall, så vitt samlingslokal lämpligen kan erhållas, fortsättas eventuellt med minst ett offentligt möte pr månad. Samarbetet kan lämpligast ske med Hemse och Linde-distrikten, som ligga området närmast. Evang. Inga Olofssons framställning om ledighet under november månad för verksamhet på fastlandet under sagda tid, godkändes.
Under eftermiddagen hölls en god andaktsstund med tal av pastor Er. Lund-blad och evang. Inga Olofsson. Mötet avslöts med nattvardsfirande. För yttre missionen insamlades i kollekt c:a 30 kr. Till sist riktade mötets v. ordf. Gottfrid Johansson ett varmt och hjärtligt tack till ordföranden för dennes goda ledning av förhandlingarna under dagens konferens samt uttalade distriktets tack till värdfolket för det goda värdskap, som utövats vid mötet. Likaledes frambars tack till alla medverkande i dagens uppbyggliga möte. Sist sjöngs: O, må ingen bli tillbaka, samt nedkallades Välsignelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1940
N:r 156