19400711 - Belönade viltvårdare.

Belönade viltvårdare.

Jägargillet delar ut diplom och premier.
Gotlands Skarpskytte- och jägaregille har tilldelat följande personer diplom eller penningpremier för vård av vildnad efter principen, att personer, som av djurskyddsintresse och icke av personligt jaktintresse utfört vården, i första hand skola premieras.

Diplom.
Handlanden Josef Björkdahl, Dalhem, lantbrukarna Hugo Hallgren, Sandarve i Fardhem, Axel Björkman, Källgårds i Stenkumla, Hugo Flygt, Snäckarve i Stenkumla, Axner Gardell, Grindarve i Dalhem, J. Johansson, Nickarve i Havdhem, Algot Nilsson, Maldes i Stånga, kvarnägaren Oscar Thomsson, Skäggstäde i Källunge, lantbrukaren Einar Thomsson, Skäggstäde i Källunge, handlanden Hilding Vallin, Gute i Bäl, fru Elsa Lindberg, Gerete i Follingbo, fröken Greta Berg, Kallings i Follingbo.

Penningpremier.
10 kr.: lantbrukaren H. O. österberg, Bottängen i Roma, fru Berta Jakobsson, Timans i Hörsne, lantbrukaren Karl Larsson, Kyrklasse i Atlingbo, herr Eric Pettersson, Bjers i Hejnum, fru Annie Hejdenberg, Norrbys i Hejnum, f. d. fjärdingsmannen Erik Norberg, Botvalda i Stånga, vägarbetaren J. G. E. Gidlöv, Allmungs i Havdhem, fröken Emma Eriksson, Smitts i Hörsne, fröken Alma Sahlsten, Sallmunds i Vänge, fru Gerda Larsson, Skogs i Vänge, fru Anna Hansson, Brogårds i Vänge, jordbruksbitr. Olof Pettersson, Stenstugu i Hablingbo, fru Alva Eriksson, Halldings i Hemse, herr J. Johansson, Nickarve i Havdhem, fru Agnes Thingström, Västerby i Guldrupe, herr Hjalmar Larsson, Gottskalks i Träkumla, herr Hugo Hallgren, Sandarve i Fardhem, fru Maria Persson, Nixarve i Fardhem, fru Emelie Söderström, Hallsarve i Fardhem, herr Alex Olsson, Odvalls i Fide, fru Linnea Friberg, Hägvalls i Linde, herr August Hallin, Linde, herr Karl Friberg, Bjerges i Lau, herr Henning Pettersson, Kaungs i Dalhem.
5 kr.: Hedvig Pettersson, Gardrungs i Stenkumla, Birger Larsson, Hartviks i Ganthem, Tryggve Stumle, Stumle i Alva, Ingvar Stumle, Stumle i Alva, Ernst Havdell, Gudings i Alva, Karl Axel Andersson, Binge i Alva, Margit Johansson, Munkebos i Norrlanda, Lars Edvin Lindholm, Broa
Fårö, Olof Mattsson, Hangre i Got-hem, Erik Holm, Bringes i Norrlanda, Bernt Ahlberg, Bringes i Norrlanda, Ingemar Johansson, Smiss i Hemse, Bengt Jakobsson, Ringome i Alva, Ingvar Friberg, Hägvalls i Linde, Johannes Hansson, Lyrungs i Lye, Gurli Eriksson, Nixarve i Fardhem, Stig Jakobsson, Gannor i Lau, Erik Jonsson, Fie i Lau, Gunnar Larsson, Fie i Lau, Bertil Karlsson, Halsarve i Lau, Martin Karlsson, Smiss i Lau, Bengt Pettersson, Bjerges i Lau, Karl-Åke Vestin, Hemmor i Lau, Erik Olsson, Bjerges i Lau, Ivar Larsson, Fie i Lau, Allan Larsson, Bjerges, Artur Johansson, Båticke i Anga, Gunnar Eriksson, Lyckåker, Erland Liljegren, Annexen, Lokrume.
Handlanden Josef Björkdahl, Dalhem, har utbetalat penningpremier till följande:
J. Ahlvin, Busarve, fru Helny Johansson, Busarve, P. Söderdahl, Hallvede, Oskar Bodin, Hesselby, Gustaf Björkgvist, Slitegårds, fru Britta Klingvall, Hallvede, Martin Pettersson, Gandarve.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157