19400713 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Femtio år fyller onsdagen den 17 juli hemmansägaren Arvid Larsson, Kyrkebols i Garda. Larsson, som är född vid Juves i Garda, har gjort sig känd som en dugande jordbrukare. Under årens lopp har hans krafter tagits i anspråk i det kommunala livet och han har bl. a. varit ledamot i kyrkorådet samt tillhör f. n. folkskolestyrelsen och är dess kassör. Den frivilliga skytterörelsen har också i Larsson haft en intresserad vän och han är sedan många år tillbaka ordf. i Garda skyttegille.

På onsdag den 17 dennes fyller lantbrukaren Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo, femtio år. Efter att ha genomgått sju klasser vid läroverk ägnade han sig åt jordbruket och år 1918 övertog han fädernegården, som han sedan dess äger och brukar. Hans krafter togos tidigt i anspråk för kommunala och andra uppdrag och han blev snart en av de mera kända personerna vid jordbrukarnas möten och stämmor.
Sedan många år är han ordförande i kyrko- och kommunalstämman i Follingbo, vidare är han ledamot av skol-, kyrko- och pastoratskyrkoråd, ordf. i Follingbo arbetslöshetskommitte och i Follingbo lokalförening av G. L. C., ordf. i Rosendals utdikningsföretag, godeman i ägofördelningsrätt, ledamot av Gotlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott och egnahemsnämnd, styrelseledamot i Gotlands andelsslakteriförening, styrelseledamot och sekreterare i Norra Gotlands brandstodsförening m. fl.
De olika föreningarna inom jordbruket ha av hr Collberg omfattats med stort intresse och särskilt har han varit verksam som revisor för en mångfald kassor.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1940
N:r 159