19400824 - Frågor inför årets landsting.

Frågor inför årets landsting.

Stora kostnadsökningar för lasarettet. — Legosängsavgiften å allmän sal höjes?
Direktionen för Gotlands läns lasarett föreslår landstinget, att legosängsavgifterna vid lasarettet för 1941 skola utgöra följande : För vård å enskilt rum 12 kr. per dag, å halvenskilt rum 7 kr. samt å allmän sal 3 kr. Detta innebär jämfört med innevarande år en sänkning med 1 kr. å halvenskilt samt en höjning med samma belopp å allmän sal. Efter trettio dagars vård bli avgifterna resp. 10, 5 och 1,25 kr. I legosängsavgifterna ingår jämväl arvode till läkare för på enskilda och halvenskilda rum vårdade patienter. Läkare äger icke rätt att därutöver av dessa mottaga "frivilligt tillbjuden ersättning".
Direktionen bemyndigas att i ömmande fall medgiva nedsättning av avgifterna på allmän sal till lägst 50 öre per dag.
För patienter, bosatta utom länet, fastställas avgifterna till resp. 15, 10 och 6 kr. per dag — en höjning av den sistnämnda siffran med 2 kr. mot i år — samt för utländska medborgare resp. 17, 12 och 7 kr. per dag.
Patienter, som anlita barnmorska, erlägga en avgift av 15 kr. för förlossningen samt jämte vanlig legosängsavgift ett belopp av 1 kr. per dag, då barnmorska lämnar vård efter förlossningen. Direktionen äger dock rätt att i ömmande fall medgiva nedsättning i eller befrielse från dessa avgifter.

Hushållningssällskapets anslag.
Landstingets förvaltningsutskott tillstyrker en framställning från hushållningssällskapet om anslag för år 1941 till vissa åtgärder för jordbrukets och dess binäringars befrämjande med sammanlagt 11,662 kr. Sällskapet framhåller i sin skrivelse, att under år 1939 uppkom besparingar å vissa av de till sällskapet anvisade anslagen, nämligen 1,613 kr. å anslaget till mejerihanteringens främjande och 536: 30 å det till vildkaninens bekämpande. För dessa ändamål tarvas alltså inga ny anslag, om landstinget som vanligt medger, att sällskapet även under nästkommande år får disponera de uppburna men oanvända anslagsbeloppen. Tvärtom kan viss beskärning ske av sagda anslag. Dessutom kvarstår från ett föregående år 300 kr. å bidraget till fjäderfäavelns främjande.

Rörligt lönetillägg för landstingets befattningshavare?
Till Svenska Landstingsförbundets styrelsen ha såväl Svenska kommunalarbetareförbundet som Svenska sjukhuspersonalförbundet gjort framställningar angående förhandlingar om indexreglering av lönerna för landstingens befattningshavare. Sedan dessa förhandlingar avslutats har landstingsförbundets styrelse till förvaltningsutskottet översänt ett PM med vissa riktlinjer för indexreglering av lönerna för landstingens befattningshavare, vilka riktlinjer godtagits av såväl Svenska kommunalarbetareförbundet som Sveriges sjukhuspersonalförbund.
Förvaltningsutskottet förklarar, att det funnit skäl tala för att indexreglering genomföres för landstingets befattningshavare i enlighet med landstingsförbundets förslag. Enligt verkställda beräkningar skulle kostnaderna för genomförandet av en sådan indexreglering för åren 1940 och 1941 utgöra omkring 25,000 kr.
Förvaltningsutskottet föreslår alltså, att bestämmelser fattas om, att landstingets befattningshavare äga uppbära rörligt tillägg å till dem utgående kontanta avlöningsförmåner efter de grunder, som finnas angivna i k. m:ts avlöningsreglemente den 4 januari 1939 för ordinarie tjänstemän vid den civila statsförvaltningen, dock med följande modifikationer:
a) rörligt tillägg utgår i förhållande till den ökning i de allmänna levnadskostnaderna, som föreligger i jämförelse med levnadskostnadstal 112.
b) rörligt tillägg utgår, då levnadskostnadstalet utvisar ökning med fyra enheter eller mera från nyssnämnda tal 112, och utgör för varje hel mångfald av fyra, vartill ökningen uppgår, 2,8 % av avlöningen för befattningshavare, som endast åtnjuta kontant lön eller kontant lön jämte fri bostad med värme och lyse, samt 2 % av avlöningen för övriga befattningshavare,
e) rörligt tillägg utgår icke för den del av levnadskostnadsökningen, som överstiger levnadskostnadstalet 124.
Utgångspunkten för indexregleringen fastställdes till den 1 januari 1940, och rörligt tillägg skall utgå fr. o. m. andra kvartalet detta år.
Förvaltningsutskottet hemställer slutligen, att landstinget för genomförande av indexregleringen under åren 1940 och 1941 ville bevilja ett förslagsanslag av 25,000 kr.

Lasarettsanslaget måste höjas med över 90,000 kr.
Enligt lasarettsdirektionens beräkningar av inkomster och utgifter erfordras för år 1941 ett lasarettsanslag från landstinget av kr. 383,151 : 11 mot det i 1940 års stat föreslagna 292,734 kr.
I ett bifogat PM redogör direktionen för grunderna till statförslaget.
Utgifterna ha sålunda i huvudsak beräknats med ledning av de verkliga utgifterna för år 1939 och under jämförelse med den för år 1940 fastställda staten. De föreslagna beloppen förete dock i flera fall avsevärda höjningar, som synts ofrånkomliga med hänsyn till den allmänna prisstegringen.
För att närmast möta en ytterligare höjning av prisnivån har såsom reservanslag upptagits ett belopp av 30,000 kr. Det kan dock starkt ifrågasättas, om denna höjning kommer att visa sig tillräcklig år 1941.
Inkomsterna ha beräknats efter antalet underhållsdagar år 1939. De av direktionen enhälligt föreslagna legosängsavgifterna för år 1941 ha lagts som grund för beräkningen av inflytande patientavgifter, varigenom en beräknad inkomstökning av omkring 20,000 kr. vunnits.
Personalstaten har i huvudsak uppgjorts efter den av landstinget för år 1940 fastställda. Såsom helt nya befattningshavare ha föreslagits en sömmerska och ett tvättbiträde. Därjämte har föreslagits, attt nuvarande arvodesbefattningen "skrivbiträde på läkarexpeditionen" utbytes mot ordinarie befattning i lönegrupp 18 och att en kökselevbefattning utbytes mot en köksbiträdesbefattning. Den föreslagna personalökningen har visat sig erforderlig med hänsyn till arbetenas omfattning.
Såsom särskilda anslag av engångsnatur har uppförts 5,000 kr. för fortsatt anskaffning av bl. a. sjukhussängar, nattrockar och sängtäcken, 4,000 kr. för utbyte av 30-åriga och kassabla värmepannor i överläkarebostaden samt 5,000 kr. till kompletteringar av nuvarande luftskyddsanordningar.

Epidemisjukhuset.
För epidemisjukhusets och reservsjukhusets drift m. m. under år 1941 erfordras enligt sjukhusstyrelsens beräkningar ett anslag av 94,207 kr. mot för år 1940 anvisade 91,142 kr.
Beträffande statförslaget anföres, att utgifterna i huvudsak beräknats med ledning av de verkliga utgifterna under år 1939 och under jämförelse med den för år 1940 fastställda staten. Beloppen förete dock i flera fall avsevärda höjningar, som synts ofrånkomliga med hänsyn till stegrade priser på bl. a. livsmedel och bränsle. För att möta ytterligare höjningar av prisnivån har såsom reservanslag upptagits ett belopp av 5,000 kr., vilken höjning dock sannolikt kommer att visa sig otillräcklig.
Såsom särskilda anslag av engångsnatur har upptagits 2,500 kr. för inköp av en stoker till värmeledningspanna, 5,000 kr. för ombyggnad av en skorsten till värmecentralen och 400 kr. för sex stycken markiser.

För tuberkulossjukstugan i Follingbo
beräknas för 1941 ett landstingsanslag av 38,481 kr. mot 35,304 i år. Direktionen framhåller här liksom beträffande övriga sjukvårdsinrättningar, att anslagen trots vissa höjningar av beloppen skola komma att visa sig otillräckliga på grund av den väntade höjningen av allmänna prisnivån.
Såsom särskilt anslag av engångsnatur har upptagits 2,500 kr. för vissa omändringsarbeten inom sjukstugan. Sålunda avses bl. a. att med utnyttjande av det nuvarande badrummet bereda en matsal åt personalen, att reparera bristfälligheter inom diskrummet samt att i källarvåningen inreda nytt badrum med särskilda avdelningar för personal och patienter.
Inkomsterna ha beräknats efter antalet vårddagar år 1939 och efter det samma år höjda statsbidraget (kr. 1: 50 per vårddag).

Mariahemmets anslag
har för 1941 beräknats till 58,077 kr. mot för 1940 efter samma grunder beräknat belopp av 44,307 kr.
För att möta ytterligare höjningar av prisnivån har såsom reservanslag upptagits ett belopp på 7,500 kr., men denna höjning kommer sannolikt att visa sig otillräcklig.
Inkomsterna ha beräknats enligt förhållandet år 1939 och uppgå sammanlagt till 59,648 kr. mot för 1940 beräknade 56,241 kr.

För tuberkulossjukstugan i Visby
beräknas ett anslag på 19,320 kr. mot 14,347 kr. 1940. För gardering mot eventuella prisförhöjningar har upptagits ett reservanslag på 2,500 kr.

Landstingets stat
i sin helhet, enligt förvaltningsutskottets förslag, slutar på kronor 1,399,547: 60, mot kr. 1,094,270: 88 för i år. Det belopp som skall uttaxeras uppgår till 1,184,141.: 12 mot 1,059,770; 88 kr. för i år.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195