19400826 - Flera dammbyggnader i myrkanalerna.

Flera dammbyggnader i myrkanalerna.
Förslag om dylik även i Vastäde myr.

För någon vecka sedan beslöto delägarne i Ganthems Holmmyr att anlägga en dammbyggnad i kanalen från Norrbys och Godrings där den mynnar ut i den stora kanalen, som sedan fortsätter genom Lina myr. Avsikten är ju att vid behov kunna hindra avrinningen från myren och därmed höja grundvattennivån till förmån för växtligheten i myren vid torkår sådana som det nu passerade. I Ganthems Holmmyr har i år svår sprickbildning förekommit, då marken torkat sönder, och höskörden har de senare åren varit minimal.
I lördags samlades delägarne i Vastädemyr i Havdhem i Havdhems kommunalrum för att behandla ett liknande förslag för denna myr och även för att välja styrelse. Förhandlingarna leddes av hr Aug. Dahlgren, Libbenarve. I styrelsen nyvaldes hrr Harry Thomsson, Bertels i Hablingbo, Elmer Thomsson, Allmungs i Havdhem, och Edvin Mattsson, Libbenarve i Havdhem. Vidare kvarstå i styrelsen sedan föregående år hrr Herman Pettersson, Vastäde i Hablingbo, och Viktor Kristoffersson, Livsungs i Havdhem.
De närvarande beslöto bilda en förening för uppförande av en dammbyggnad, som avses placerad norr om landsvägsbron på vägen Hablingbo—Havdhem vid myrens utlopp. Man avser härmed att kunna reglera myrens avflöde och därmed grundvattennivån i myren. Styrelsen har nu närmast att konstatera, att alla delägare äro med på förslaget, varefter detta kan realiseras.
Ett förslag om rensning av kanalen avslogs däremot av stämman.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196