19400827 - Landsbygden. Dalhem.

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Gotländska lantmännens lokalavdelning i socknen höll i lördagseftermiddag sitt årsmöte under ordförandeskap av lantbrukare Ernst Nilsson, Gandarve, och med lantbr. L. A. Olsson som sekr. Av den upplåsta styrelseberättelsen framgick att medlemsantalet under året ökat med 7 medlemmar. ökningen på den tecknade jorden har stigit från 720 hektar till 807 hektar. Varuomsättningen under året har uppgått till 74,253: 39 kr. Sålunda har det utbetalats till gödselmedel kr. 31,040: 24, fodermedel kr. 28,061: 22, spannmål kr. 1,484: 55, utsädesvaror kr. 4,644: 79 samt till diverse varor kr. 9,022: 59. Vinsten för året blev kr. 1,068: 92. Av vinsten skulle 100 kr. avsättas på reservfonden, 100 kr. användas till inköp av andelar till Gotlands centralkassa, samt 884: 42 kr. avskrivas på fastighetskontot. Stämman beslöt att 2,125 kr. skulle avskrivas på fastigheten utav de medel som funnos i dispositionsfonden. Återstoden av skulden på magasinet är nu 2,200 kr.
Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes. Den avgående styrelseledamoten omvaldes och styrelsen består av Ernst Nilsson, Gandarve, L. A. Olson, Gandarve, amt Oskar Pettersson, Dunegårda. Styrelsesuppleanterna omvaldes likaså, nämnligen E. A. Bjersander, Slitegårds, och E. A. Pettersson, Munkebo. Som revisorer omvaldes Abel Jakobsson, Dune, och H. G. Pettersson, Harstäde, med E. Rosvall, Granskogs, som suppleant. Till sist valdes ombud till centralföreningens årsstämmor och härtill utsågs E. Rosvall, Granskogs.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197