19401009 - Spänstavdelningar i gång på flera platser.

Spänstavdelningar i gång på flera platser.
60 ledare ha utbildats på Gotland.

Samtliga spänstledarekurser på Gotland äro nu avslutade och sammanlagt ha 13 kvinnliga och 49 manliga deltagare erhållit Svenska gymnastikförbundets spänstledarediplom. Flera ha varit anmälda till de olika kurserna, men de ha av olika anledningar ramlat bort, främst beroende på ändrad militär tjänstgöring. Det är emellertid nu så många nya spänstledare utbildade,att man har anledning att vänta ett gott resultat av Gotlandspressens spänstpropaganda.
De olika spänstledarna skola nu sätta i gång spänstavdelningar, var och en på sin ort, såvida de inte redan gjort detta. Därtill kommer redan befintliga gymnastikavdelningar som komma att sätta i gång i höst, sedan gymnastiken under det gångna året mer eller mindre legat nere på grund av de militära inkallelserna och rekvisition av gymnastiklokalerna. Nu komma gymnastiklokalerna åter att bli tillgängliga, ledare och gymnaster ha i många fall kommit hem från militärtjänstgöringen, varför allt är klappat och klart att sätta i gång. Målet är ju att göra gotlänningarna till ett spänstigt folk i den mån de inte redan är det, och som ett mera synligt tecken på sin spänst kan man få bära lejonmärket, ett märke som tillfaller den som varit med på 15 spänsttimmar i höst.

Weekendkursen i Visby
för utbildning av spänstledare för Gotlandspressens folkspänstpropaganda har nu avslutats. Den har pågått fem lördagskvällar och söndagsförmiddagar i A 7:s gymnastiksal med furir Kurt Fondelius som ledare. Intresset för kursen har varit mycket stort, vilket också visat sig i det flitiga deltagandet i kursen och alla som deltagit i kursen ha kvalificerat sig för Gymnastikförbundets spänstledarediplom. Bland deltagarna kan nämnas en som varje vecka rest den långa vägen från Fårö för att få vara med på kursen och vidare har det varit deltagare från Hemse, Viklau, Roma, Katthammarsvik m. fl. platser. Flera av deltagarna ha redan satt igång spänstavdelningar, och de andra skola väl komma igång nu sedan kursen är slut.
De diplomerade deltagarna ha varit: Bo Hoppe, fältpost 18323, Gotlands Karby, Olov Wahlberg, Viklau, Erik Poppius och Yngve Mårtensson, Roma, Einar Törnvall, fältpost 90156, Visby, Martin Almlöf och Carl Wilhelm Claussen, fältpost 18322, Hemse, Emil H. Karlsson, fältpost 18312, Katthammarsvik, Sven Nyberg, fältpost 18401, Visby, samt Stig Verkelin, Fårö.

Även spänstledarkursen i Klintehamn
har nu avslutats. Kursen har pågått tre gånger i veckan med 2 tim. varje gång sedan den 2 sept. Ledare för kursen har varit folkskollärare Knut Andersson, Klintehamn. På grund av ändrad militärtjänstgöring ha några av kursens 10 deltagare ej kunnat fullfölja hela kursen, men då det endast rör sig om ett par försummade lektioner ha alla erhållit Gymnastikförbundets spänstledarediplom.
Diplom har sålunda tilldelats Sune Jacobsson o. Gösta Jacobsson, Eksta, Sven Aminoff och Bertil Pettersson, Fältpost 18112, Harry Olofsson, Grötlingbo, Gunnar Sjöberg, Levide, Ragnar Fridh, Sproge, Harald Booberg, Fröjd, samt Vilhelm Randleff och Ernst Berggren, Klintehamn.
Intresset bland deltagarna har varit stort, så ha t. ex. två av deltagarna haft 3 mil fram och åter varje kväll till kursen. Kunna nu bara dessa spänstiedare få tag i lämpliga lokaler och deras entusiasm för folkspänsten "smitta av sig" på både unga och gamla på Gotlands landsbygd, vågar man hoppas att snart få se många spänstavdelningar i arbete.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234