19430102 - Från Våra Gotländska Bygder.

Från Våra Gotländska Bygder

ANGA.
Årets sista ord. kyrko- och kommunalstämmor höllos fjärdedag jul i folkskolan.
Kyrkostämman, som hölls av kyrkoherde A. Laurell, omfattade endast val av revisorer och suppleanter för granskning av nästkommande års räkenskaper, och valdes härtill Artur Levin, Boticker, och Gustaf Wahlqvist, Änggårda, suppl. blevo Helmer Larsson, Stenstu, och Karl Engström, Boticker. Vidare beslöts att höja ersättningen för vedhuggningen till skolan från 2 till 4 kr. pr kast.
Kommunalstämman följde omedelbart härefter under hem.-äg. Ernst Bendelins ordförandeskap.
Som första fråga till behandling förelåg val av lämpliga personer till socknens brandkår, och då ingen avsagt sig befattningen omvaldes samtliga förutvarande även för nästa år. Till brandfogde för fyra år omvaldes Artur Johansson, Boticker, och till vice dito Gustaf Wahlqvist. Som brandsynemän nyvaldes Ludvig Österdahl, Boticker, och Artur Levin, Boticker, suppl., J. Pettersson, Boters och K. E. Hellström, Boters.
Till ledamöter i kristidsnämnden för 1 år omvaldes Algot Bendelin och K. E. Hellström, Boters, och till suppleanter omvaldes Artur Johansson, Boticker, och L. Björkander, Änggårda. Ledamöterna i inkvarteringsnämnden omvaldes samtliga för nästa år.
Som suppleant för överförmyndaren nyvaldes på 2 år Jakob Pettersson, Boters. Till ortsombud för inkomna bosättningslån omvaldes Ernst Bendelin, Bendix, suppl. K. G. Hellström, Boters.
Att mottaga och fördela inkommande post- och värdeförsändelser inom socknen utsågs Elis Johansson.
Till vägstämmoombud nyvaldes August Bendelin, Angelbjers, suppl. Elof Gustafsson, Stenstu, och Algot Bendelin, Boters.
Som ledamöter i fattigvårdsnämnden omvaldes för fyra år Patrik Lindstedt, Boticker, och Olga Hellström, Boters. Suppleanter Holger Klintberg, Österby, och Frideborg Johansson.
Till föreståndare för sockenmagasinet omvaldes Jakob Pettersson, Boters, och vid fyllnadsval av ledamöter valdes för fyra år Artur Johansson, Boticker, och Ragnar Jansson, Boticker.
Som arbetsblockledare omvaldes Holger Klintberg, Österby, suppl. Larsson, Stenstu.
Hästuttagningsnämnd nyvaldes för 4 år, och till ledamöter utsågos Helmer Larsson, Stenstu, August Bendelin, Angelbjers, och Karl Engström, Boticker. Suppleanter Holger Klintberg, Österby, Elof Gustafsson, Stenstu, och Lorens Björkander, Änggårda.
Till ledamöter i inkomsttaxeringsnämnden valdes efter sluten omröstning August Bendelin, Angelbjers, Artur Levin, Boticker, och Aron Pettersson, Änggårda, suppl. Helmer Larsson, Stenstu, Elis Johansson, och Gustaf Wahlqvist, Änggårda, att granska inkomna virkesdeklarationer utsågs Aug. Bendelin.
Till revisorer för nästa års kommunala räkenskaper valdes Helmer Larsson, Stenstu, och Elis Johansson, suppleanter Karl Ljungberg, Boticker, och K. E. Hellström, Boters. Vid fyllnadsval till kommunalnämnden nyvaldes Lorens Björkander, Änggårda, suppl. Henning Pettersson, Boters.
Som arvode åt kommunala befattningshavare fastställdes följande: Kommunalordf. 200 kr., ordf. i fattigvårds-nämnden 150 kr., ordf. i nykterhetsnämnden 45 kr., ordf. i barnavårdsnämnden 25 kr., ordf. i pensionsnämnden 30 kr., ordf. i familjebidragsnämnden 10 kr. pr månad. Ersättning åt postutlämningsföreståndaren bestämdes till 50 kr. pr år. Som arvode åt kassören i barnavårdsnämnden beslöts 25 kr. pr år, vidare som årlig ersättning åt brandfogden 25 kr. pr år, och materialförvaltaren i brandkåren 25 kr. pr år. Till brandkårens övningar beslöts lämna ett bidrag på 2 kr. pr man för varje övningsdag. At ordf. i kristidsnämnden anslogs 900 kr. pr år samt som tillägg för det gångna årets utökade arbetsbörda 150 kr. Slaktgodemannen erhöll efter förslag en ersättning på 40 kr. pr år. Som arvode åt ledamöterna i taxeringsnämnden beslöts 2 kr. pr dag och sammanträde. Skördeuppskattningsnämnden beviljades 2 kr. som ersättning pr dag. Som lön åt arbetsblockledaren beslöts 25 kr, för nästa år. Till Gothems m. fl. socknars sjukkassa anslogs 50 öre pr medlem bosatt i socknen.
För rovdjurs dödande beslöts att av' hundskattemedel utbetala 3 kr. för räv, 2 kr. för duvhök, 1: 25 för sparvhök, 0: 25 för kråka.. Kommunalnämndens förslag om kommunalrummets inred-1 ning godtogs av stämman, och arbetet skall igångsättas under det kommande året.
Tid och plats för nästa års stämmors hållande bestämdes till samma som för föregående år.
Efter stämman hölls vedauktion och veden betingade ett pris av cirka 36 kr. pr kast om 5 kv. ved.

HANGVAR.
Ordinarie k ommunalstämma hölls i Hangvars kommunalrum i måndags e. in. under ledning av stämmoordföranden lantbrukaren Anders Andersson, Austers.
Första ärendet var val av revisorer och suppleanter för granskning av sockenmagasinets räkenskaper och till detta blevo enhälligt omvalda lantbrukarna Karl Höök, Kappelshamn, och Wiktor Björkander, Kassle. Till suppleant blev lantbrukaren David Klasson, Kassle, omvald. Tid för nästa års stämmors hållande skall bestämmas av ordföranden. Som tredje ärende behandlades förslag om inköp av två till tre potatissorterare i och för utlåning till samtliga potatisodlare inom kommunen. Det beslöts att en sådan till en början skall inköpas så fort som möjligt och medel härtill skola tagas av sockenmagasinets kassa.
Härefter hölls entreprenadauktion på ved till samtliga skolor och deras lärare jämte till kyrkan och fattigvård. Priserna blevo kr. 12: 65-13: — för prima ved o. kr. 11: — för prima pannved.

NÄR.
Decemberstämmorna höllos här den 29 dgc. Början gjordes med kyrkostämma under v. ordf. Edv. Häglunds ledning. Till revisorer omvaldes Ivar Pettersson o. Johan Häglund med Anton Pettersson Halsarve o. Edv. Häglund som suppleanter. Beslöts att fr. o. m. nyåret förlägga gudstjänsterna till skolsalen utom beträffande vissa högtidsdagar samt de dagar, då provpredikningar skola hållas, frågodagen samt dagen för val av kyrkoherde.
Vid pastoratskyrkostämman omvaldes till revisorer Henrik Pettersson, Hägdarve, och Lars Pettersson, Koparve, Lau, med Gunnar Lindell, Nixdjups, och Gunnar Larsson, Hemmor, som suppleanter.
Härpå följde sammanträde med kommunalfullmäktige. Härvid omvaldes till ledamöter i fattigvårclsstyrelsen Anton Pettersson, Folka, Svante Larsson, Alvare, och fru Vendla Pettersson, Hallute. Till suppleanter omvaldes Emrik Jakobsson, Husarve, och fru Jenny Nilsson, Prästgården. Fjärdingsmannen John Nilsson omvaldes till skogsbrandfogde, och till vice dito omvaldes Oskar Jakobsson, Hallute. Beviljades en ersättning åt skogsbrandfogden med 25 kronor pr år. Till revisorer omvaldes Edv. Häglund och Ivar Pettersson med Johan Häglund och Anton Pettersson, Halsarve, som suppleanter. Ivar Pettersson utsågs dessutom till revisor för kristidsförbundets räkenskaper. Taxeringsledamöter blevo Karl Larsson, Gangvide, Ivar Pettersson och Karl Hallander. Suppleanter: J. J. Jakobsson, Karl Häglund och Gustav Jakobsson, Prigårds. Beslöts att tio kronor skulle utbetalas som skottpengar för varje räv, som event. kommer att skjutas inom socknen. Ordförandeposten inom fullmäktige skulle beklädas av nuvarande ordf., tills val sker på sammanträdet i januari. Till ordf. i sättning av 25 kr. pr månad under sista halvåret 1942. Likaså beslöts en ersättning av 60 kr. pr år åt kassaförvaltaren i kristidsdirektionen. Beslöts att tilldela de under fattigvården hörande patienterna på S:t Olofs sjukhus ett belopp av två kronor pr patient och månad som fickpengar. Som ombud vid sammanträde med tingshusbyggnadsskyldige i januari valdes Ivar Pettersson med Edv. Häglund som ersättare.
Sist hölls kommunalstämma, där man först till ledamöter i magasinsstyrelsen valde Axel Nordström, Hallute, och Karl Hallander, Allmunds. Till revisorer för dess räkenskaper valdes de förut utsedda revisorerna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 januari 1943
N:r 1