19430104 - Dubbel dispens för att bli kyrkoherde.

Dubbel dispens för att bli kyrkoherde.

Stiftsadjunkt Tore Heldtander, Visby, har hos regeringen sökt dispens från villkoren om tre prästerliga tjänsteår och en uppnådd ålder av 30 år för att kunna uppföras på förslag till kyrkoherdetjänsten i Närs och Lau församlingars pastorat. I båda fallen fattas honom ett halvt år.
Domkapitlet tillstyrker och framhåller samtidigt att, om dispensansökan bifalles, det blir möjligt för domkapitlet att upprätta förslag, upptagande Heldtander och de båda andra sökandena till tjänsten, komminister Erik A. Karlsson i Grötlingbo och t. f. kyrkoherde Emil Karlsson i Vänge. Befattningen behöver då inte heller kungöras på nytt, och någon sökande från annat stift kan då inte anmäla sig. Inom Visby stift finnas för närvarande så många extra ordinarie prästmän, att varje val av präst från annat stift kommer att medföra svårigheter att placera det egna extra ordinarie prästerskapet. Ur denna synpunkt skulle alltså enligt domkapitlets mening ett bifall till ansökningen bli till stor fördel för stiftet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2