angfartyget_gotland-1868.jpg

19430105 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

- Sjuttiofem år fyller den 7 januari fru Hulda Andersson, Orleifs i Alskog, maka till slaktaren Viktor Andersson. Sjuttiofemåringen, som är född i Öja, har tidigare varit bosatt i Visby och i Lye. Hon sköter alltjämt med den äran sina husmoderliga plikter i det gästfria hemmet och har genom sitt blida väsen vunnit en stor vänkrets.
- Sextio år I er den 8 jilm..,11 lantbrukaren Olof Thimgren, Krasse i Guldrupe. Bland hans många förtroendeuppdrag inom socknen kan nämnas ordförandeskapet i kommunalstämman, vidare är han vice ordförande i kommunalnämnden, ledamot av kyrko- och skolråd, skolkassör, ledamot av skogsvårdskommittén samt kristidsnämnden m. m.
I morgon den 6 januari fyller lantbrukaren Karl Höglund, Rovalds i När, fem, tio år. Han har haft på sin lott ett flertal kommunala förtroendeuppdrag, bl. a. ledamotskap i kommunalnämnd, kyrkoråd och taxeringsnämnd och tillhör f. n. och taxeringsnämnd och tillhör f. n. styrelserna för Lau och När mejeriförening samt för Gotländska lantmännens lokalavdelning i När.
- Den 8 januari fyller lantbrukaren Johan Häglund, Hallbjenne i När, femtio år.. Han är styrelseledamot av Närs sparbank sedan flera år och har tidigare även innehaft en del andra uppdrag inom socknen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 januari 1943