19430107 - Till den sista vilan

Till den sista vilan

fördes på Trettondagen och under stor tillslutning från ortsbornas sida stoftet efter den genom drunkningsolycka omkomne fiskaren Gustaf Molin, Fårö. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Edlund ställdes färden till Fårö kyrka, där kistan inbars medan sorgemusik utfördes på orgeln och SLU-ungdomarna med sin fana bildade häck. Sedan kistan placerats i det med kransar och blommor smyckade koret inleddes akten med psalmen 549: 1-2, varefter kyrkoherde Edlund höll ett anslående griftetal, bl. a. erinrande om hur hastigt Gustaf Molin ryckts bort från de sina under utövandet av sitt yrke, och att han efterlämnar minnet av en duktig fiskare och personligen en vänsäll natur. Sedan officianten även talat tröstens ord till de närmast anhöriga förrättades själva jordfästningsakten, och psalmen 283: 7-8 sjöngs. Kyrkoherden utförde så begravningsmässan och stunden avslutades med psalmen 586. Till båren framträdde därefter kapten Hyltén-Cavallius och nedlade från värnkompaniet, som den avlidne tillhört, en krans och uttalade ett tack för hans plikttrogna tjänstgöring inom kompaniet och för hans goda kamratskap. Då kistan bars ut paraderade åter SLU-ungdoma rna och kistan sänktes under hedersbetygelser i gravens tysta sköte. En rik och vacker blomstergärd hade ägnats den bortgångnes minne, och kransar nedlades sålunda från bl. a. skytteföreningen, från SLU-avdelningen, från tröskbolaget m. fl. Till sist lyste kyrkoherden frid över den bortgångnes sista vilorum.Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 7 januari 1943.
N:r 4