19430108 - Hemse.

Hemse.

De nyvalda fullmäktige samlas för första gången.

Kommunallullnsäktige sammanträdde i går kväll.
Sammanträdet öppnades av köpman John R. Wittberg som hälsade fullmäktige välkomna till det första extra sammanträdet för såväl året som valperioden, då särskilt de nyvalda i fullmäktige. Dessa äro för högern bankkassörskan Vilma Nilsson, fullmäktiges enda kvinnliga ledamot, och kvarnäg. K. F. Jonsson, för bondeförbundet lantbr. Helge Jakobsson, Lingvede, för folkpartiet lantbr. Harald Siltberg, Hulta, samt för arbetarpartiet linjeförman Ivar Olsson.
Ordf. uttryckte sin förhoppning om. att denna valperiods sammanträden skulle avlöpa lika lugnt som tidigare, och hoppades också på ett freden skulle inträffa under denna tid, även om detta skulle medföra svårigheter för det kommunala livet. Lite var har dystra erfarenheter sedan tiden efter. förra kriget. Vid upprop befanns att endast en ledamot var frånvarande med godkänt förfall.
Första ärende var bestämmande av tid och plats för årets ordinarie sammanträden. Beträffande det första och andra sammanträdet beslöts att dessa skall hållas på tid och dag, som ordf. finner för gott att bestämma. Beträffande tredje stämman beslöt man på förslag av ordf. att denna skall förläggas till en vardag i början av december. Ett yrkande av snickare Karl Pettersson att stämmorna skall hållas på lördagskvällar avslogs.

Ordförandeval.
Till ordförande i kommunalfullmäktige under 1943 om les enhälligt köpman J. R. Wittberg. Likaså enhälligt omvaldes till vice ordf. folkskollärare W. Kupper.

Nöjesskatten.
Hemse kommun har låtit den nöjesskatt som influtit till kommunen under 1942 på fester och tävlingar å Sudervallen fonderas samt för dessa medel inköpt andelar i idrottsplatsföreningen Sudervallen. Den statliga delen av den nöjesskatt, som inflyter på fest eller dylikt, som föreningen Sudervallen anordnar, har kommunen sökt och erhållit tillstånd att använda för samma ändamål. Vid sammanträdet i går kväll beslöt man att så även under 1943 skulle förfaras med den kommunala delen av nöjesskatten. Vidare fick nämnden i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om att få använda den statliga delen av nöjesskatten på samma sätt som tidigare. Dessa ärenden föranledde ingen debatt.Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5