19430112 - Gotändska frågor i statsverkspropositionen.

Gotändska frågor i statsverkspropositionen.

Anslag till nyanläggningar vid kustartilleriet. — Läkaredistrikt i Roma?

I årets statsverksproposition, som i dag framlagts för,riksdagen, förekommer som vanligt en hel del frågor, som speciellt beröra gotländska önskemål. Några ärenden av större räckvidd har regeringen inte att bjuda på i år, även om kustartilleriet får rätt betydande nya anslag och att frågan om provinsialläkaredistrikt i Roma på nytt lägges på riksdagens bord. Vid Herrvik ämnar lotsstyrelsen anlägga livräddningsstation.

Underhållet av kustartilleriets materiel.
Försvarsminister Sköld har i statsverkspropositionen prutat ned det av marinförvaltningen begärda beloppet av 2,560,000 kr. till underhåll av kustartilleriets materiel m. m. för nästa budgetår till 2,200,000 kr. Marinförvaltningen hade ansett att för Gotlands kustartilleriförsvar behövdes 360,000 kr.

Kustartilleriförsvarets garagebyggnader.
Till garagebyggnader in. vid kustartilleriförsvaret och vid Vistå, brygga begär försvarsministern 450,000 kr. på tilläggsstat för inne. varande budgetår. Han betonar att behovet av garagebyggnader för marinens motorfordon är trängande med hänsyn till angelägenheten av att den dyrbara fordonsparken skall kunna tillbörligen vårdas. Av anslaget avses 130,000 kr. för Gotlands kustartilleriförsvar.

Anslaget till befästningsunderhållet.
Till underhåll av marinens befästningar under nästa budgetår har statsrådet Sköld tagit upp ett anslag på 650,000 kr. mot av marinförvaltningen begärda 685,000 kr. Minskningen hänför sig endast till posten avlöningar till icke-ordinarie personal, som icke anses böra belasta denna ????????. Av beloppet avses filiarands kustartilleriförsvar 43.000 kr.

Skall. Roma nu få egen tjänsteläkare?
I statsverkspropositionen föreslår socialministern att 5 nya provinsialläkardistrikt skola inrättas från nästa årsskifte. En fortsatt utökning av provinsialläkarkåren anses under nuvarande förhållanden vara av den vikt, att de statsfinansiella betänkligheter, som kunna anföras mot en sådan åtgärd, böra vika.
Den gamla frågan om ett Roma provinsialläkardistrikt har sålunda åter aktualiserats.

Ny livräddningsstation anlägges vid Herrvik.
På sätt lotsstyrelsen föreslagit ingår i de föreslagna utgifterna för säkerhetsanstalter för sjöfarten anskaffande av en motorlivbåt för en livräddningsstation vid statens fiskehamn i Herrvik utanför östergarns holme. Kostnaderna ha beräknats till 70,000 kr., vartill komma 22,000 kr. till anläggande av ett båthus.

Länsstyrelsens arbetslokaler.
Till kostnader för vissa arbetslokaler, som anordnats för länsstyrelsen i Visby begär kommunikationsministern att ett belopp av 20,000 kr. anvisas på tilläggsstat för innevarande budgetår.

Skyddskonsulent på Gotland.
Ny askyddskonsulenter utöver de i Stockholm, Kristianstad, Borås och Sundsvall tillsatta anser justitieministern böra tillsättas bl. a. med hänsyn till den stigande kriminaliteten. Statsfinansiella skäl ha tidigare ansetts utgöra hinder för anställande av dylika konsulenter med uppgift att ha hand om eftervården av. villkorligt frigivna, men dessa skäl anses nu böra få stå tillbaka. Statsrådet upplyser i detta sammanhang, att dagskostndaen för varje fånge f. n. utgör c:a 8 kr. och årliga kostnaden alltså över 2,900 kr. Även en, tämligen obetydlig begränsning av fångantalet skulle följaktligen innebära en avsevärd besparing. Åtta nia konsulenter „föreslås nu med placering i 21:a lönegraden.
Enligt preliminärt förslag skulle bl. a. ett konsulentdistrikt omfatta Gotlands län, därvid konsulenten skulle ha sin befattning som bisyssla. Till hans arvode föreslås 1,500 kr.

Ingen hemkonsulent på Gotland ännu.
I statsverkspropositionen omnämner jordbruksministern framställningen från Gotlands lanshushållningssällskap om statsbidrag till avlöning åt en hemkonsulent. Sällskapet har f. n. ej någon sådan anställd. Jordbruksministern finner liksom lantbruksstyrelsen behov föreligga av att sällskapet får statsbidrag för en sådan befattningshavare. Lantbruksstyrelsen har också för .sin del tillstyrkt sällskapets framställning härom. Trots att jordbruksministern finner den därav betingade anslagshöjningen i och för sig önskvärd och berättigad förklarar sig dock hr Bramstorp med hänsyn till det föreliggande förslaget om omorganisation av hushållningssällskapen ej f. n. kunna, förörda framställningen.

Driftsdibraget till tuberkulosanstalterna.
Socialministern har hemställt om förslag till riksdagen att medge, att till landstinget i Gotlands län må under tiden 1 juli 1943-30 juni 1944 utgå statsbidrag till 55 av landstinget disponerade vårdplatser vid jubileumsfondens sanatorier.

Ökat anslag till domkyrkans underhåll.
Ecklesiastikministern tillstyker att statens bidrag till Visby domkyrkas underhåll för nästa budgetår böjes med 1,200 kr. F. n. utgår 772 kr. Bidraget till domkyrkan, vilket härrör från mitten av 1800-talet, har sin grund i att Visby stads- och landsförsamlingar till följd av kyrkans storlek och beskaffenhet få vidkännas avsevärt större underhållskostnader än andra församlingar av motsvarande storlek. Ur anslaget skall bekostas reparation av domkyrkans ytterdörrar och reparation av vissa yttre skador. Tornhuvarnas och takfallens trävirke är si sådant skick, att deras nödtorftiga underhåll för de närmaste åren kräva avsevärt högre anslag.

Ingen uppflyttning av domkapitlets kontorsbiträde.
Ecklesiastikministern anser sig inte kunna tillstyrka en framställning från domkapitlet i Visby om uppflyttning av den e. o. kontorsbiträdestjänsten från 4 :e till 7 :e lönegraden. Domkapitlet har påpekat, att kontorsbiträdet utför samma göromål som vid andra domkapitel ankomma på kansliskrivare och kanslibiträde. Tjänsten har också flera gånger bytt innehavare, vilket domkapitlet anser bero på den låga löneställningen. (P.)

Arkivdepån i Visby.
I årets statsverksproposition uppföres övergångsstaten för arkivdepån i Visby med oförändrat belopp. Även under nästa budgetår anses vaktmästaren böra få, åtnjuta dyrtidstillägg och kristillägg enligt vanliga grunder. Bokbindningsanslaget upptas till 1,000 kr. (P.)

Lastningsanordningar för sockerbetor.
I avbidan på särskild proposition i ämnet föreslår jordbruksministern i statsverkspropositionen ett anslag för nästa budgetår på 200,000 kr. till bidrag till lastnings- och lossningsanordningar för söckerbetor. Denna bidragsverksamhet finner statsrådet vara av stor betydelse för att underlätta tillgodogörandet av landets odling av sockerbetor. I avvaktan på slutlig framställning i frågan från statens sockernämnd har statsrådet ansett, att ett belopp av 200,000 kr. bör beräknas för ändamålet. (P.)

Statsanslaget till J. U. F. böjes ej.
Det torde inte heller för nästa budgetår bli någon höjning av statsanslaget till Jordbrukarungdomens förbund. Jordbruksministern föreslår nämligen i statsverkapropösitionen ett oförändrat anslag på 85,000 kr. till förbundets verksamhet.
Lantbruksstyrelsen hade även denna gång förordat höjning av statsanslaget. Förbundet har hemställt om ett anslag på 138,900 kr., varav 50,000 kr. skulle avses för den centrala verksamheten och 88,900 kr. till konsulentverksamheten.. Lantbruksstyrelsen, som vitsordade den stora betydelsen av förbundets verksamhet, förordade en höjning av anslaget med 25,000 kr. såsom varande påkallat och skäligt.

Bidrag till lin- och hampberedningsanläggningar.
På tilläggsstat för innevarande budgetår har jordbruksministern upptagit 800,000 kr. för utlämning av bidrag till uppförande av lin- och hampberedningsanläggningar och samtidigt 3 milj. kr. i förstärkning till hemslöjdslånefonden för utlämnande av lån till sådana anläggningar. Jordbruksministern erinrar om att arbetena på de planerade anläggningarna hunnit så långt, att ytterligare medel erfordras för att fullfölja dem. Lantbruksstyrelsen och kommerskollegium, som ha hand om denna anslagsverksamhet, ha på grund av den för året begränsade medelstillgången ej kunnat bevilja hela de statsbidrag och lån, som avsetts för anläggningarna. Bidrag och lån avses för anläggningar i Hybo, Gävleborgs län, Laholm, Värmbol invid Katrineholm, i Visby, Kristinehamn och Gimo samt för utvidgning av anläggningen i Laholm. Utöver de bidrag, som redan lämnats till vissa av anläggningarna erfordras 751,750 kr. och i ytterligare lån 2,76 milj. kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 januari 1943
N:r 8