19430113 - Fårösund. Kommunalfullmäktige i Bunge

Kommunalfullmäktige i Bunge

höllo på tisdagen sitt första sammanträde för året. Till ordförande och vice ordförande för 1943 omvaldes resp. arbetsförman Malte Johansson och folkskollärare Martin Niklasson. Till ordförande och vice ordförande i arbetslöshetskommitten för 4-årsperioden 1943-46 beslöto fullmäktige föreslå omval av till ordförande förvaltaren E. G. Westerqvist och till vice ordförande kamrer C. J. Larsson, Bungenäs.
Till behandling förelåg vidare en avsägelse från chaufför G. Dahlström att vara hälsovårdsnämndens ordförande. Avsägelsen beviljades och till ny ledamot och ordförande i nämnden för år 1943 valdes flaggjunkaren Carl Eklund.
Beträffande årets sammanträden beslutades att dessa skola hållas enligt gammal praxis och kallelse till ledamöterna ske på sätt som hittills.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 januari 1943
N:r 9