19430114 - Dede hushållningsgille

Dede hushållningsgille

höll i går sitt ordinarie årssammanträde under lantbrukare Karl Widéns ordförandeskap. Ordföranden inledde sammanträdet med ett hälsningsanförande, vari han bl. a. redogjorde för vad som tilldragit sig under året, och därefter vidtogo förhandlingarna. Till ledamot av styrelsen från Follingbo omvaldes Hj. Hagvall, Kallings, med Erik Wedin, Björkebos, som nyvald suppleant. Till sockenombud för avlämnande av skörderapporter nyvaldes efter Karl Widén, som avsagt sig uppdraget, Hj. Hagvall med Wedin även här som suppleant. För Björke omvaldes Georg Norrby, Norrgårda, för Roma Brynolf Engström, Busarve, och för Akebäck Josef Pettersson, Folkedarve.
Efter förhandlingarna höll konsulent A. Lorensson ett intressant och givande föredrag om försöksverksamhetens betydelse för jordbrukets produktion under kristid och redogjorde därvid för det gångna årets resultat på Gotland. Föredraget belönades med kraftiga applåder.
Efter sammanträdet inbjödos samtliga närvarande — det var endast ett dussintal lantbrukare som hörsammat kallelsen — till ordförandens hem, där kaffe intogs och där man under gemytlig samvaro utbytte tankar och diskuterade dagens problem.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 januari 1943
N:r 10