19430114 - Landsbygden. DALHEM.

Landsbygden.

DALHEM.
Missionsförsamlingens juniorförening hade i måndagseftermiddags sitt årsmöte i missionshuset, varvid samtliga medlemmar utom två, som voro förhindrade, voro närvarande. Först sjöngs ungdomssången "Kämpar vi äro" varefter hr Ivar Karlsson inledde mötet. Förhandlingarna togo sedan sin början under ledning av föreningens ledare Berthil Söderström. Först beviljades en ny medlem inträde i föreningen samt hälsades välkommen utav ledaren. Även en medlem som genom åldern utgick ur föreningen avtackades med några ord. Årsberättelsen för det 21:sta verksamhetsåret upplästes. Av den framgick att 31 möten hållits under året med omväxlande program. Flera offentliga möten, däribland en 20-årshögtid, har även hållits varvid olika talare medverkat. Även revisionsberättelsen föredrogs och den visade att kassan omslutet kr. 643: 79 med en kassabehållning av kr. 275: 84. Under året har föreningen till en kongogosse utbetalat 50 kr. samt till församlingen 150 kronor. Medlemsantalet i föreningen är för närvarande 10 medlemmar.
Val av sekreterare förrättades och härtill utsågs Bengt Johansson med Birgit Larsson som ersättare. Till månadskassör valdes Maj-Britt Rosvall. Som revisorer valdes ur församlingen Evald Stenhammar och Hilding Söderström. I anslag för det kommande året beviljades 100 kr. till församlingens verksamhet, 25 kr. till dess byggnadsfond, 50 kr. till kongogossen samt bestämdes att fondera 50 kr. för att i framtidensäkerställa underhållet av kongogossen. Varje junior får även i år juniortidningen Friska Vindar från S. M. F:s expedition. Sist valdes programkommitte för året som kom att bestå av Gertrud Johansson, Elsa Pettersson och Bengt Johansson.
En av församlingens medlemmar bjöd på kaffe med dopp som naturligtvis uppskattades av juniorerna. Efter kaffet avslöts det trevliga årsmötet av stud. Gösta Almström, Lidingö, som höll ett för stunden lämpat tal till de unga och till sist höll bön.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 januari 1943
N:r 10