19430116 - Modern andelstvättstuga i Sylfaste.

Modern andelstvättstuga i Sylfaste.

Den första i sin art på Gotland.

Ett av husmödrarnas stora bekymmer är som bekant bristen på arbetskraft i hushållet — en brist, som visserligen är kännbar även i städerna men som dock allra mest gör sig påmint i lantbrukarhemmen, där sysslorna ofta hopa sig och där man i allmänhet icke har tillgång till s. k. moderna bekvämligheter. Inte minst vid stortvättarna skulle det behövas mycket mera hjälp än som nu står till buds — det är ett besvärligt och tidsödande arbete, som ju dessutom är beroende på vädret för klädernas torkning o. d.
Några personer bland dem, som äro leverantörer till Sylfaste mejeri, ha emellertid beslutat hjälpa sina äkta hälfter från tvättens bekymmer och bildade för det ändamålet Sylfaste Andelstvätt, Förening U. P. A., som snabbt gick till verket för att åstadkomma en modern tvättstuga, dit man kunde forsla sin tvätt och få den behandlad fort, bra och med minsta möjliga manuellt arbete. Antalet andelar bestämdes till 100, varvid man tänkt sig en andel för varje hushåll om fem personer. Maskiner inköptes från Bohus mekaniska verkstad i Göteborg för 9,500 kr., och i dagarna har anläggningen blivit färdig att tas i bruk. Den omfattar en tvättmaskin för 24 kg. och en för 12 kg., en varm- och en kallmangel, centrifug, torkanordningar m. m. Som förestånderska anställdes fröken Greta Jacobsson, Sylfaste, medan i övrigt husmödrarna själva få svara för arbetet.
Tvättstugan har anlagts i en flygel till mejeriet, varigenom man kan tillgodogöra sig värmen från dess ånganläggning. Ängati passerar genom en mätare och köpes alltså från mejeriet. Även kylvattnet, som tidigare rann bort till ingen nytta, begagnas nu i tvätten, varjämte tvenne bassänger anlagts för vattentillförseln som beräknas till icke mindre an 10,000 liter per dag.
Andelsföreningens styrelse består f. n. av hrr E. Hansén, Hällhage i Barlingbo, ordf., Erik Wedin, BjörKebos i Follingbo, vice ordf., Johan-les Gardell, Hanes i Endre, Gunnar Kolmodin, Öjers i Ekeby, Albert Jonansson, Larsarve i Roma, A. D. Björkander, Björksarve i Björke, och J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck. Pressen gjorde på torsdagen en blixtvisit i den lilla men effektiva anläggningen, som just då av Henkels expert tvättkonsulent B. Walenberg demonstrerades för några husmödrar från Roma, vilka tydligen funno allt vara gott. Cirka en timme tar själva tvättningen, och på tre timmar är alltihopa t. o. m. färligmanglat. Kapaciteten beräknas till 150 kg. per dag vid användande av de specialtvättmedel, som Henkel utexperimenterat. Sedan tvätten alltså omkring en timme ältats i tvättmaskinens roterande tunna, som f. ö. rör sig ett visst antal varv åt ena hållet för att därefter rotera i motsatt riktning, läggas de nu rena trkläderna in i centrifugen. som med sina 1,200 varv i minuten pressar ut i det mesta av vattnet. Nästa procedur försiggår i varmmangeln, som är av allra modernaste konstruktion och faktiskt både manglar och stryker kläderna på en gång. Det kan framhållas, att mangAlns vals är så pass tilltagen, att det går för sig att sätta in ett lakan på längden. Kallmangeln användes för glansmangling, och för trikåvaror och andra kläder, som icke skola manglas, finns ett torkrum, där en varm-luftapparat torkar de våta kläderna på ungefär en timme.
Det är som synes en prima anläggning man skaffat sig i Sylfaste — f. ö. är den den första på Gotland, som drives enligt andelsmetoden. I hela Sverige kommer den som ungefär nummer 250. Exemplet manar till efterföljd, och man kan väl misstänka, att även andra socknar komma att just i anslutning till mejerierna skaffa sig tvättstugor till lättande av arbetsbördan för husmödrarna i trakten. Här i Visby har saken som bekant åtminstone diskuterats i några år, men det tycks ta avsevärd tid innan man kommit så långt som till handling.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 januari 1943
N:r 12