19430119 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Till gravens frid vigdes på söndagen stoftet efter den i unga år bortgångne arbetaren Per Blomgren från Gaustäde i Bunge. Jordfästningen förrättades av pastor I. Björck, som även höll en betraktelse och talade tröstens ord till den avlidnes anhöriga. Före akten sjöngs ps. 50 och efter densamma ps. 55. Offieianten utförde även begravningsmässan och till sist sjöngs ps. 68. Tillsyningslärare Martin Niklason spelade på orgeln under det kistan inbars i templet sorgmarschen ur Eroicasymfonien av Beethoven och då kistan utbars Prins Gustafs sorgmarsch. Vid graven nedlades en rik gärd av blommor, och slutligen lyste officianten frid över griften.
— I söndags jordfästes i Hellvi kyrka stoftet efter den vid hög ålder bortgångne f. hemmansägaren Jakob Petter Lundin, Norrgårda. Samling skedde i bårhuset, på vars lilla altare levande ljus brun-no. Man sjöng ett par verser ur ps. 331 och en bön lästes, varefter kistan under klockringning och orgelmusik bars in i kyrkan. Först sjöngs ps. 169: 1-2, varefter jordfästningsakten förrättades. Efter ps. 55: 4 höll kyrkoherde Coldemo en betraktelse över orden i dagens evangelietext om bröllopet i Kana samt berörde även med några ord den gamle hedersmannens minne. Efter begravningsmässan sjöngs till sist ps. 69: 3, och sedan bars kistan ut för att sänkas i familjegraven. Där nedlades en mängd kransar, och till sist lyste kyrkoherden frid över griften.
— På lördagen fördes stoftet efter smedmästaren Axel Ericsson, Barlingbo, till den sista vilan. Efter en andaktsstund i sorgehemmet under kyrkoherde Enwalls ledning ställdes färden till Barlingbo kyrka, där kyrkoherden förrättade jordfästningen och höll ett griftetal över orden i 1 Sam. 20: 18. Akten omslöts av psalmerna 550: 1-3 och 567: 1-3. Sedan kistan utburits och sänkts i griften nedlades en myckenhet kransar, bl. a. från Gotlands smedmästareförening samt från Barlingbo-Ekeby SLU-avdelning. På de anhörigas vägnar uttalade en son till den avlidne, fanjunkare I. Ericsson, Stockholm, ett tack och farväl. Till sist lyste officianten frid över den bortgångnes sista vilorum.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14