19430120 - Stenkumla får egen telefonstation.

Stenkumla får egen telefonstation.

Abonnenterna i Follingbo få "petmoj".

Telegrafstyrelsen har fått tillstånd att i år disponera 11,1 milj. kr. ur förnyelsefonden till automatiseringar och rikskablar m. m., enligt vad som meddelas från Stockholm.
Med anledning därav ha vi vänt oss till telegrafkommissarien G. Dahlin i Visby för att höra om några större nyanläggningar äro å bane för Gotlands vidkommande innevarande år. Så är emellertid inte fallet, även om vissa arbeten givetvis äro planerade. Bland dessa märkas uppläggande av en ny landsledning Visby—Rute och vidare två nya landsledningar Visby—Slite samt som en följd härav byggandet av en ny stolplinje Tingstäde—Glästäde i Lärbro.
Förutom nämnda nyanläggningar, som skola komma till utförande under 1943, kan även nämnas, att telefonstationen i Follingbo under året skall automatiseras för ett beräknat abonnentantal av 40-45, samt slutligen anläggas en ny manuellt skött station i Stenkumla likaledes för 40-45 abonnenter.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 januari 1943
N:r 15