19430121 - Tingshusbyggnadsskyldige i södra häradet

Tingshusbyggnadsskyldige i södra häradet

ha i dag varit kallade till sammanträde vid Skogs under häradshövding K. F. Pfeiffers ordförandeskap. Därvid godkändes det av styrelsen upprättade reglementet för tingslaget och vidare företogs styrelseval, som gav till resultat att landsfiskal J. Jakobson, Klintehamn, häradsdomare J. Wahlby, Peinarve i Levide, samt nämndemännen J. T. Jakobsson, Lillgårds i Eksta, och Axel Wahlby, Roes i Rone, förklarades valda. Till revisorer utsågos lantbrukarna Aug. Jakobsson, Allmungs i Havdhem, Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, och Herman Larsson, Smiss i Garda.
Man godkände styrelsens åtgärd om förhyrning av kanslilokaler gemensamt med norra tingslaget för en tid av fem år samt inköp av möbler. Beträffande kostnaderna för kanslihållningen beslöt man i likhet med norra tingslaget att fördelningen skulle ske efter ,skatteunderlaget och därmed skulle söder alltså få en andel på 40 procent medan norr svarar för 60 procent. Denna fördelning skulle prövas under två år framåt.
Slutligen påtalades behovet av översyn av vissa byggnader vid Skogs, bl. a. tingshäktet och stallet, som borde uppsnyggas.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 januari 1943
N:r 16