19430125 Trålfiskepremären i Östersjön.

Trålfiskepremären i Östersjön.

Västkusttrålaren Juno nu i Herrvik.
Dåligt resultat av första försöken.

Gotlands Allehanda återgav i lördagsnumret efter Sv. D. en längre artikel rörande planerna på ett rationaliserande av fisket i Östersjön, planer, som utarbetats av en gotlänning, ingenjör Karl-Hugo Larsson, som väl känner fiskeförhållandena här och som fått allmänt stöd av sakkunskapen för ordnande av de provfiskningar, som nu skola äga rum här kring Gotland. Det framgick också av artikeln att fiskeförsöken skulle företagas med en västkustbåt, motortrålaren Juno av Hönö av dess ägare, skeppare Albin Sörensson. Trålaren uppgavs vara på väg till Gotland, där försöken skola pågå cirka 8 veckor.

En medarbetare i Gotlands Allehanda kom igår afton i förbindelse med en av besättningen på Juno, som då låg i Herrviks fiskehamn. Juno, som är en tämligen nybyggd motorbåt, den är bara 1/2 år gammal, mäter 67 fot över stäv och är försedd med en 150 hkr. 2 cylindrig June-Munktellmotor. Den äges av skeppare Albin Sörensson och hans tre söner, av vilka två nu äro med honom till Gotland. Dessutom medfölja ytterligare tre västkustfiskare ombord. Det var en av sönerna Sörensson vi kommo till tals med igår afton.

Sten och dåligt resultat på Midsjöbanken.
Hr Sörensson berättar, att man lämnade Trelleborg den 18 jan., alltså förra måndagen, och satte kurs norr ut. De första fiskeförsöken skulle företagas på Norra Midsjöbanken. Man övernattade i Simrishamn och gick ut tidigt på morgonen den 19 samt försökte sedan ett par dagar trålfiska på banken men resultatet blev ganska klent. Man fick, först cirka 100 kg. strömming och 20 kg. torsk och nästa försök gav ungefär samma resultat. Så försökte man på djupare vatten norr om banken, men där befanns bottnen vara stenig och man rev sönder trålen. Samma var förhållandet öster om banken. Man försökte också med fisketrål med rulle under men fick ändå sten i trålen, som gick sönder. Om det blev något fisk i den vet man sålunda icke, då den i varje fall åter gått ur trålen.
När det inte blev vidare resultat och bottnen tydligen mest var stenig här, fortsatte man mot Gotland men fick Hoburgen i sikten på kvällen den 21 så sent att man inte ville söka på under natten utan ankrade upp för natten nordväst om och i sikte av fyren. På morgonen nästa dag fortsatte man runt sydspetsen av Gotland och kom till Ronehamn på eftermiddagen kl. 3. Det var 3-4 tums is i farvattnet, men detta hindrade icke Juno, som är plåt-förhydd och har stark motor.
Man låg så i Ronehamn över natten och sökte följande dag, lördagen, i farvattnen c:a 15 distansminuter österut från land på cirka 80-90 meters djup med. silltrålen — västkustbor och skåningar tala som bekant om sill när vi här uppe mena strömming. Man fick omkring 55 kg. torsk och 15 kg. flundra, men även nu träffade man på stenig botten. Då dessutom vinden friskade och man ville i hamn medan det var dager, sattes kursen på Herrviks fiskehamn, där man alltså låg över söndagen.
Det närmaste programmet upptager nu trålning österut från Herrvik och man tänker försöka närmare land ett par dagar. Meningen är ju också att gotlandsfiskare skola bli i tillfälle att få se hur trålfisket går till. Efterhand kommer man att draga sig norrut mot Slite och Fårösund och man kommer troligen även hit till Visby så småningom. Hur man går beror givetvis också till en del på isförhållandena. För närvarande är det isfritt i Herrvik och troligen blir man väl där ett par veckor. Möjligt är emellertid att Junos ägare tar en tripp till Visby någon söndag för att titta på en av sina f. d. båtar, som nu ligger i Visby för annat ändamål än fiske.
Från fiskarehåll är det självfallet med stort intresse man emotser gången av de pågående försöken, och det är ju också synnerligen glädjande att dessa kommit till stånd. Återstår att hoppas att försöken i fortsättningen skola ge bättre resultat och sålunda förhoppningarna om ett rikare utbyte av Gotlandsfisket i en snar framtid bli verklighet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19