19430125 Landsbygden. HÖRSNE med BARA.

Landsbygden.

HÖRSNE med BARA.
Lottagruppen hade i lördags anordnat en fest i bygdegården. Efter ett hälsningsanförande av gruppens ordförande fru Alice Larsson följde närmast ett par sånger av Hörsne sångkör. Därefter talade överstelöjtnant Edlund om lottornas insats i försvarsberedskapen. Lottorna i vårt land, sade han bl. a., ha i handling visat allvar, vilja och duglighet. Vid övningar, som mången gång varit synnerligen krävande, ha lottor vid skilda tillfällen visat att de hade en betydelsefull uppgift att fylla. Närmast efter talet följde en sång av kören. Sedan serverades kaffe under musik av sockenspelmän. Under tiden såldes lotter i tombola, där en stor del av vinsterna utgjordes av handarbeten, som medlemmar i lottagruppen förfärdigat. Att gissa rätt på antalet bönor i en flaska var inte så lätt. Verkliga antalet var 779. Första och andra-pristagarna gissade resp. 777 och 769. Några unglottor utförde efter kaffepausen en pjäs i två akter "En kväll hos fjärde sektionen". Flickorna spelade utmärkt och belönades med kraftiga applåder. Efter ett par sånger av kören uppträdde sedan William Videgren, som föredrog ett par humoristiska historier på gutamål. Festen avslöts med Du gamla, du fria, som sjöngs unisont. Festen var talrikt besökt och gav en behållning på cirka 400 kr.
Fortsättningsskolan hade årsavslutning i torsdags. Antalet elever under läsåret har varit 13. Samtliga 6 elever i andra årskursen erhöllo avgångsbetyg.
Vårterminen i folkskolan började i fredags. Barnantalet har under några år varit i ständigt sjunkande. Vid höstterminens slut var det endast 22 barn i folkskolan. Då den s. k. mellanskolan för ungefär 10 år sedan inrättades, var antalet barn i samma avdelning 49. Födelsesiffran visar emellertid, att barnantalet åter kommer att stiga. I småskolan är det sålunda redan nu 23 barn på 2 klasser och vid tiden för införandet av den efter 1948 obligatoriska sjunde klassen, torde frågan om uppdelning av folkskolan på två lärareavdelningar åter bli aktuell.Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 januari 1943
N:r 19