19430130 - Nya krafttag för gymnastiken.

Nya krafttag för gymnastiken.

Visby manliga gymnastikförening
höll också sitt årsmöte i går kväll, vilket förlagts till läroverkets gymnastikhus. Verkmästare Eric Ericsson valdes till att leda förhandlingarna, varefter han lämnade en kort redogörelse över anledningen till att arbetet inom styrelsen under de två senaste åren varit i det närmaste nedlagt. En orsak hade varit att ordf., veterinär Erik Hedin, avflyttat från Visby och en annan hade givetvis varit att styrelseledamöterna haft sina militärtjänstgöringar på så vitt skilda håll såväl på fastlandet som här på ön, att det mött mycket stora svårigheter att nå samtidig kontakt med varandra.
Eftersom det gymnastiska intresset från allmänhetens sida dessutom visat sig vara mera än lovligt svagt beslöt mötet att dels enskilt och dels medelst pressens hjälp propagera för ett större deltagande från speciellt ungdomen.
Därefter övergick man till val av styrelse, och till ordf. nyvaldes enhälligt gymn.-dir. Gösta Löfgren. Från kassörsposten fick Eric Ericsson flytta upp till v, ordf. Sekreterare blev Åke Enström och kassaförvaltare J. A. Kraft, båda nyvalda. Folke Alyhr blev materialförvaltare och styrelseledamöter utan funktion Bengt Persson och P. E. Johansson. Revisorer blevo Nils Fredriksson och Olle Andersson med Leif Jonasson och Stig Hultberg som suppleanter.
Ombud vid Gotlands idrottsförbunds årsmöte blev Gösta Löfgren med Eric Ericsson som suppleant, och ombud för årsboken blev Olle Andersson.

Gymnastiken startar i Roma.
Under de närmaste dagarna kommer gymnastikarbetet att tas upp inom Roma och lokalfrågan har lösts tack vare att godtemplarlogen kunnat ställa utrymmen till förfogande för gymnasterna. En pojk- och en flickavdelning komma att inrättas och det är främst eleverna i Hermodsskolan som anmält sig. Grupperna äro emellertid öppna för alla 14-16-åringar i trakten och därigenom hoppas den arrangerande idrottsföreningen att antalet aktiva gymnaster skall bli avsevärt större än vad som nu är fallet. Ledare för avdelningarna blir Yngve Mårtensson.

Sproge B. K:s årsmöte.
Lördagen den 9 januari höll Sproge B. K. sitt årsmöte vid Jakobssons, Butviers. Mötet öppnades av v ordf. fröken Britta Jacobsson. Att leda kvällens förhandlingar valdes Einar Jonsson med Ture Olofsson vid protokollet.
Årsberättelsen och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Sedan full ansvarsfrihet beviljats styrelsen för det gångna året, företogs val av styrelse för 1943. Till ordförande valdes Herbert Jacobsson, Alvegårds, till vice ordförande Erik Dahlman, Annexen, till sekreterare Britta Jacobsson, Butvier, och till kassaförvaltare Erland Hemmander, Lindarve. Till suppleanter valdes Magda Jacobsson, Butvier och Sven Hemström, Tjängdarve.
Till revisorer valdes Astrid Dahlman, Annexen och Ingeborg Klintberg, Snoder, med Einar Jonsson, Snosarve, och Rune Hemmander, Lindarve, som suppleanter.
Till materialförvaltare valdes Axner Hedvall, Lindarve.

En festkommitté bestående av två man tillsattes.
Sedan en del föreningsangelägenheter diskuterats tog ordföranden till orda och tackade de avgående styrelseledamöterna möterna för deras arbete inom klubben.
Efter mötesförhandlingarna förekom allmänbildningsfrågor och till sist blevo samtliga medlemmar bjudna på extra förplägnad.
Martebo bollklubb höll i lördags årsmöte vid Medebys. Mötet öppnades kl. 20,30 av ordf., som i sitt hälsningsanförande erinrade om att klubben hade lagt en tioårsperiod bakom sig.
När revisions- och styrelseberättelserna upplästs och godkänts och ansvarsfrihet beviljats den avgående styrelsen, vidtog val av ny styrelse.
Till ordf. för 1943 omvaldes enhälligt Adolf Björkander, och till vice ordf. omvaldes Helge Jakobsson. Till sekr. nyvaldes Hubert Moberg, till vice sekr. Greta Malmros och till kassör Allan Johansson medan till krigskassör omvaldes Anna Björkander och till materialförvaltare Olof Johansson. Till revisorer valdes Georg Malmros och Karl Stenberg, suppleanter blevo Gillis Nilsson och Harald Nordström nyvalda.
Till gymnastik- o. idrottssektion valdes Olof Johansson, Helge Jakobsson, Greta Malmros och Astrid Nylander, ledare för fotboll Adolf Björkander, gångsektion Allan Johansson och Georg Malmros, orienteringssektion Olof Johansson och Greta Malmros. Till kontrollanter för allmän idrott valdes Olof Johansson, Helge Jakobsson och Hubert Moberg, till kontrollanter för gymnastik Olof Johansson och Georg Malmros och till kontrollanter för gång Allän Johansson, Helge Jakobsson och Georg Malmros. Som klubbens ombud vid Gotlands Idrottsförbunds årsmöte valdes Olof Johansson med Allan Johansson som ersättare, vid Gotlands Gymnastikförbunds årsmöte Olof Johansson med Harald Nordström som ersättare och vid Gotlands Fotbollsförbunds årsmöte Adolf Björkander med Helge Jakobsson som erättare.
Härefter lämnade sekreteraren en kort översikt över klubbens tioåriga verksamhet, varefter utdelades förtjänsttecken till nio medlemmar, som under den gångna tioårsperioden utfört ett oegennyttigt och förtjänstfullt arbete till klubbens förmån.
Innan mötet avslöts höll ordf. ett kärnfullt anförande, varvid han påpekade idrottens uppgift som karaktärsfostrare samt tackade alla dem, som stött idrottsverksamheten.
Efter mötets slut inbjöds samtliga mötesdeltagare till ett välförsett kaffebord.Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24