19430130 - Norra Gotlands Missionsförening

Norra Gotlands Missionsförening

höll sitt årsmöte i söndags å Soldathemmet i Fårösund. Mötet började kl. 12,30 med gudstjänst, vid vilken stud. Gösta Liljedahl höll en allvarsmättad predikan över 1 Kor. 18: 41-46. I samband med gudstjänsten firades Herrens nattvard, och i denna högtid deltogo även många civilvärnpliktiga.
Årsmötesförhandlingarna togo sin början kl. 14,30. Av den föredragna årsberättelsen framgick att regelbunden verksamhet bedrivits i de olika församlingarna under första halvåret, då pastor Sigv. Ös: terberg var predikant i distriktet. Han flyttade den 15 juli till Tierp och sedan dess har regelbunden verksamhet bedrivits endast i Fårösund, där verksamheten uppehållits med hjälp av eivilvpl. Medlemsantalet i distriktets sex församlingar utgör 54 st., ökning 1 st. Ungdomsverksamheten är ganska lovande. Ett ungdomsförbund finnes, som omfattar all ungdom inom distriktet. Ungdomsför. finnes endast i Fårösund. Juniorför. finnes i Hangvar och Fårösund med sammanlagt 27 medlemmar. I fyra söndagsskolor undervisas 170 elever. Stud. G. Liljedahl har under julferien verkat inom distriktet, och mötet beslöt enhälligt att kalla honom till distriktets predikant, då han i sommar slutar missionärsskolan. Av revisionsberättelsen framgick att kassan omslutit kr. 2,720:16 med en behållning av kr. 645:82. -De styrelseledamöter som voro i tur att avgå omvaldes och styrelsen består sålunda av Vilh. Ringbom, Fårösund, ordf., J. T. Karlsson, Lärbro, vice ordf., Sigv. Malmros, Martebo, sekr., Martin Qviberg, Slite, vice sekr., Hj. Tillander, Slite, kassör samt Signe Ringbom, Fårösund och Karin Malmros, Martebo. Beslöts att försöka ordna med tillfällig predikohjälp av civilvärnpl. Nästa distriktsmöte beslöts att hållas i Martebo den 2 maj:
Kl. 18 hölls offentlig årshögtid, då past. J. T. Karlsson och stud. Liljedahl predikade och sångarna medverkade med sång och musik. Dagens kollekter, vilka tillföllo missionsskolans kökskassa, uppgingo till kr. 74:73.
Ungdomen:3 Hinevecka
"inledes nu på söndag med möte i Soldathemmet kl. 19,30. I nästa vecka hållas off. möten kl. 19,30 på torsdag, lördag och söndag kvällar, då korta vittnesbörd omväxla med sång och musik.Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 januari 1943
N:r 24