angfartyget_visby-1924.jpg

19430201 - Medborgarekurserna i Östergarn och När.

Medborgarekurserna i Östergarn och När.

Samla alltjämt stort intresse.
50-tal deltagare i deklarationskurserna.

Medborgarekurserna i Östergarn och När fortsätta alltjämt och intresset för desamma är glädjande stort. Under den gångna veckan ha kurserna haft formen av en speciell kurs i deklaration, vilken i östergarn letts av folkskollärare Gardell och i När av folkskollärare Cederlund. Omkring 50-talet personer ha på vardera platsen deltagit i dessa kurser, vilka båda som förut nämnts inleddes med landskamrer Lindells föreläsningar öppningsdagarna om våra skatter.
På grund av att riksdagsman Skoglund av sjukdom blivit förhindrad infinna sig komma föreläsningarna i kommunalkunskap i stället att hållas av riksdagsman Ekdahl. I När komma dessa föreläsningar att bli på utsatta dagar, i östergarn skulle de ha börjat i dag, men då hr Ekdahl icke hinner hit i tid, bli de där förskjutna en dag och börja således i morgon tisdag. I När hållas de på utsatta dagar.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25