19430201 - Ny rannsakning med butikstjuvarna.

Ny rannsakning med butikstjuvarna.

Gustafsson dömdes till 6 mån. straffarbete.

En av de tre kustartillerister, som sitta häktade bl. a. för den omfattande stöldrejden i stadens affärer, nämligen Gösta Gustafsson, fick vid rannsakning i lördags sin slutdom, som lydde på 6 månaders straffarbete. Gustafsson har nämligen inte deltagit i de stora stölderna från kronans förråd i Fårösund utan här ha Carlberg och Arne Johansson arbwtat tillsammans. Dessa båda sakerförklarades och komma nu att höras inför KA 3:s krigsrätt.
Lördagens rannsakning gällde närmast omstädigheterna kring de penningtransaktioner som ägt rum i samband med besöket i staden den 9 november. De tre kustartilleristerna hade i uppdrag att köpa kläder för en furir på samma sektion och den erforderliga summan, 250 kr., hade Carlberg och Gustafsson kvitterat ut på furirens postsparbanksbok inne i Fårösund.
Furiren var närvarande vid rannsakningen och berättade hur affärerna lagts upp, varvid han medgav att han säkerligen inte haft något att erinra mot att kamraterna förfalskat hans namn om de sedan skött klädinköpen ordentligt. Nu blev så inte fallet och därmed kom saken fram. Före stadsresan konstaterades att man inte hade något uttagningskvitto till sparbanksboken och därför kom man på idén att träna in furirens namnteckning i förläggningen för att sedan använda den på posten nästa dag. Carlberg skrev då furirens namn och Gustafsson svarade för bevittningen.
En ulster köptes som bekant för pengarna, men därvid blev det och f. n. äro 79 kr. oredovisade av furirens pengar. Av dessa hade Gustafsson behållit 64 och Carlberg hade lånat 15 kr. Åkl. yrkade i samband med detta ansvar för olovligt förfogande.
De häktade biträddes av advokat Wahlberg, som bad rätten ta hänsyn till att sättet, på vilket stölderna i Visby utförts, tydde på en ögonblickets ingivelse och en viss omogenhet. Han framhöll vidare att de häktade strävat efter att bli utstraffade från kåren och därför beslutat sig för att göra en ordentlig tabbe, som gav det önskade resultatet. Beträffande Gustafsson hemställde advokat Wahlberg om villkorlig dom, vartill åkl. replikerade, att detta svårligen kunde tänkas emedan inga förmildrande omständigheter kunde anses föreligga. Tvärtom fordrades ett strängt straff för att få rättelse på Gustafsson. Denne har som bekant gjort sig skyldig till förfalskning tidigare och dömdes i januari 1942 av norra häradsrätten till 2 mån. fängelse villkorlig dom.
Efter enskild överläggning avkunnades domen för Gustafsson och enligt denna förklarade rätten det tidigare villkorsstraffet förverkat, varjämte han nu dömdes för förfalskning, stöld och förskingring till 6 mån. straffarbete. Johansson sakerförklarades för första resan stöld samt för lämnande av oriktiga namnuppgifter på hotell och Carlberg sakerförklarades för samma förseelser samt dessutom för undandräkt. Målen mot dessa båda hänvisades nu till KA 3:s krigsrätt och båda få givetvis kvarstanna i häkte.
De stulna sakerna ha återlämnats så när som på en klocka från Th. Wennerbergs uraffär, för vilken skadestånd nu utdömdes med 70 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1943
N:r 25