19430202 - Gotlands smedmästareförening

Gotlands smedmästareförening

har hållit årsmöte i Visby. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Föreningen räknar f. n. 55 medlemmar. Till ordförande för ett år omvaldes smidesmästare Axel Pettersson, Visby. De två övriga styrelseledamöter som voro i tur att avgå omvaldes, nämligen smidesmästarna Axel Eklund, Etelhem, och Hilding Wesley, Vall. Till styrelsesuppleanter omvaldes smidesmästarna Henrik Andersson, Hallvards, och Valter Wesley, Roma. Revisorer blevo smidesmästarna Axel Pettersson Burs (nyvald) och H. Yttergren, Källunge, (omvald) med smidesmästare Gösta Lundberg, Väskinde, (omvald) som suppleant.
Ordföranden förrättade parentation över framlidne medlemmen smidesmästare Axel Ericsson, Barlingbo.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26