19430202 - Besättningsmän på 11 fartyg ha köpt stulna kronkläder.

Besättningsmän på 11 fartyg ha köpt stulna kronkläder.

Stortjuvarna Johansson och Carlberg hade vidlyftig affärsrörelse i Fårösunds hamn.

Krigspolisen har nu utarbetat en rapport över de inbrott, som begåtts av de båda kustartilleristerna Arne Johansson och Carl-Evert Carlberg i en rustkammare på KA 3. De båda tjuvarna, vilka som bekant sitta häktade i Visby, ha erkänt att de tillsammans förövat två inbrott, varvid bytet varje gång blivit två sjösäckar, fullpackade med nya persedlar av ett 20-tal olika slag. Johansson, som var förlagd på en minutläggare, har sedan svarat för att omsätta kläderna i pengar och därigenom ha åtskilliga besättningsmän på ångfartyg och skutor blivit inblandade i affären.
Johansson har vid förhöret uppgivit att han och Carlberg i slutet av september kommit att tala om att de saknat en del persedlar och de hade kommit överens om att vid lämpligt tillfälle försöka tillgripa sådana persedlar som de saknade på rustkammaren. De hade medfört en del nycklar och med en av dessa hade de en kväll kommit in i kasernen så att de kunde orientera sig på platsen. En kväll i början av oktober hade de beslutat sig för att vara på den säkra sidan väntade man till efter kl. 24, då ljusen i korridoren släckts. Då de kommit fram till rustkammaren hade de icke försökt öppna dörren till denna utan de hade funnit en öppning i väggen som emellertid satt så högt att de icke utan vidare kunde komma in denna väg. Med hjälp av ett par träbockar lyckades de dock komma in genom luckan och de började sedan sin granskning i rustkammaren. Där kom man på tanken att stjäla nya kläder för att sälja dessa, och de hade plockat ut en del persedlar, som sedan kastades ut genom luckan. Alltsammans samlades i två sjösäckar, som också tillgripits i rustkammaren, och därefter hade de osedda begivit sig till sina förläggningar.
Krigspolisen har upprättat en lång lista över de saker, som tillgripits vid detta tillfälle, och mestadels rör det sig om underkläder men även en del skodon samt lakan och handdukar försvunno vid detta tillfälle. Johansson, som var förlagd på en minutläggare, hade sedan börjat sälja tjuvgodset på olika fartyg i Fårösund. Han hade i första hand sålt de persedlar som han själv stulit, men senare fick han även förmedla liknande affärer för Carlbergs räkning. Kavajer hade kostat 15-20 kr., kommissbyxor 20 kr., marschkängor och stövlar 20 kr. paret o.s.v.
Omkring 1 dec. hade alltsammans blivit sålt och det blev då givetvis tal om att försöka en ny kupp. Man använde sig därvid av exakt samma metoder som förra gången och mängden av tjuvgods var ungefär densamma eller två välfyllda sjösäckar. Johansson hade fortsatt att sköta om affärerna med besättningsmän på de skutor som anlöpte hamnen. Huvudparten av persedlarna från den andra stölden hade gått till besättningen på ångfartyget Inez av Västervik, som varit i Fårösund den 11 dec. Johansson uppger att han för sin del fått sammanlagt 250-300 kr. och Carlberg ungefär lika mycket, Johansson uppgav att han sålt kläder till besättningsmän på ytterligare ett ångfartyg samt på sju motorskutor och två pråmar.
Carlberg har vid polisförhöret uppgivit samma saker angående upptakten till de omfattande stölderna och har samma berättelse om tillvägagångssättet. När de i rustkammaren fått se de stora förråden av nya persedlar hade de kommit överens om att tillgripa mera än vad de från början ämnat för att försöka sälja dessa och på så sätt skaffa sig pengar. Uppehållet mellan de båda inbrotten blev längre än man troligen räknat med på grund av att Carlberg fått tjänstgöring utom depån och haft svårt att komma till Fårösund om kvällarna. Johansson ville inte arbeta ensam, och därför fick saken anstå, tills Carlberg omkring den 1 december återkom till depån.
Carlberg uppgav att de pengar, som influtit genom försäljningen, fördelats lika, och han hade för sin del fått omkring 300 kr.
Landsfiskalen i Slite har verkställt utredning rörande efterföljande delaktighet i Carlbergs och Johansson brott, och en del av de tillgripna persedlarna ha därvid kunnat tillrättaskaffas. En särskild utredning rörande värdet av det stulna kommer senare att ingivas.

Ett nytt inbrott under utredning.
Vid krigspolisens förhör ha de båda kustartilleristerna erkänt att de tillsammans förövat ytterligare ett inbrott, varvid de tillgripit ransoneringskort, som därefter i viss utsträckning begagnats. Utredningen härom pågår och kommer att bli föremål för en särskild rapport.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1943
N:r 26