19430204 - Dåliga bromsar - trafikstopp.

Dåliga bromsar - trafikstopp.

En lastbil med ett stort lass stubbved från Stenkyrka, som skulle till Gutekällaren, hade för dåliga bromsar och kunde icke stanna i Lilla Torggränd, utan fortsatte mot S:t Hansgatan, varvid chauffören försökt svänga åt vänster - norrut - men ej lyckats manövrera det för denna trånga passage alltför långa ekipaget. Följden blev att bilen rände på husväggen i fastigheten nr 37 S:t Hansgatan och ramponerade en trappa. Den åstadkom även en del skavanker på Gutekällarens hörn mot S:t Hansgatan, varjämte skador uppkommo på lastbilen.
Det blev en god stunds trafikstopp på nämnda gator medan man lossade stubbar, så att bilen kunde forslas från olycksplatsen. Någon person skada inträffade dessbättre ej.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1943
N:r 28