19430205 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.

Räfst med falskdeklaranter. Ett 50-tal deklarationsmål vid norra häradsrätten i går.
På torsdagen höll norra häradsrätten sitt andra ordinarie sammanträde under vårtinget och en stor del av dagens förhandlingar, som omfattade 89 ärenden, utgjordes av åtal för falskdeklaration. I flera fall var det invecklade förhållanden som skulle benas upp och förhandlingarna drogo därför långt ut på tiden. Även en del av de civila målen krävde långa överläggningar, särskilt då den gamla affären om arrendekontrakten på Gane i Bäl. Detta mål väntas dock snart bli avgjort, ty parterna fingo slutligt föreläggande till nästa ting den 4 mars

Elektriska målet från Fårösund. Målet om den olaga elektriska monteringen i Bröderna Nilssons verkstad och bostad i Fårösund var åter före till behandling. Sedan John Nilsson genom rättens frikännande utslag blivit skild från målet stod nu brodern ensam ansvarig. För dagen hördes som vittne en hos Nilssons inneboende verkmästare, som sett och delvis medverkat vid Nils Nilssons manipulationer med mätare och sladdar. Vittnet berättade, att då lyset slocknat på kvällen hade Nilsson först kontrollerat propparna på vinden men dessa befunnos vara hela. Han hade då skruvat loss mätartavlan, som var placerad i ett skafferi, med den förklaringen att felet låg i sladdarna bakom mätaren. Medelst en extra sladd från intaget på vinden och ned till mätaren fick man ljus för ett ögonblick, men sedan uppstod kortslutning, varvid en kraftig eldslåga blev synlig vid mätaren. Vittnet hade också sett att väggen blivit något bränd genom kortslutningen. Nilsson hade därefter tagit bort mätaren helt varefter den åter satts upp någon dag senare. Nilsson bestred ansvar för olaga installation. Rätten beslöt om läkarundersökning av Nilsson.

Olaga bilkörning utan trafikkort. En bilägare var åtalad för att han kört i yrkesmässig trafik med en icke godkänd bil, för att han låtit hustrun köra utan att hon ägde något trafikkort samt för missbruk av oljelicensen. Svar. berättade att han hade en större personbil i trafik, som han huvudsakligen själv körde, samt en mindre, icke trafikregistrerad, som mestadels användes till postkörning. Svar. medgav att den mindre bilen använts till sjukskjutsar och andra trängande behov och ofta hade det blivit hustrun som utfört dem ty ortsbefolkningen hade pockat på att bli hjälpt med körningar av olika slag; man hade t. o. m. begärt skriftliga intyg av svar. att han skulle komma och hämta vid avtalad tid. Nu hade den lilla bilen emellertid också använts till skolskjutsar, medan oljetilldelningen endast avsåg postkörningen, så i det fallet förelåg alltså missbruk.
Hustrun var även åtalad för sin olaga körning utan trafikkort, varvid mannen meddelade att det aldrig varit meningen att hon skulle köra den andra bilen och därför inte skaffat sig något kort. Nu hade sådana omständigheter uppstått att hon blivit smått tvingad att hjälpa andra. Svar. dömdes till 10 db. á 1:50, hustrun till 5 db. á 1:50.

Egenmäktigt förfarande. En affärsman på norra Gotland var åtalad för att brutit kalksten i ett stenbrott utan att han varit därtill berättigad. Svarandeparten hänvisade till ett på tio år tecknat kontrakt, som svar.-ombudet alltjämt ansåg gällande. Från målsägarsidan gjordes emellertid gällande att, då svar. under flera år brutit sten utan att lämna någon som helst likvid, kontraktet måste anses som uppsagt. Svarandeombudet framhöll till detta att rättsförhållandena borde ha klarlagts innan man föranstaltade om åtal. Domen blev 20 db. á 1:50.

Sjömän på härjartåg. En ung sjöman från Slite var åtalad för att ha begått åtskilliga dumheter i hemtrakten; landsfiskal Bonde hade en synnerligen diger och graverande meritförteckning att lämna beträffande den unge mannens framfart. Han hade tillsammans med en kamrat rymt från en skuta i Oxelösund och tillfrågad om orsaken påstod svar., att de blivit beskyllda för stöld ombord samt för att de förstört radion. Hyran hade de emellertid fått ut och de hade rest upp till Stockholm, där svarandens kamrat f. n. befann sig. Sedan hade de rest hem till Slite och här satte man en kväll i gång med att festa upp hyran. Grunden till fyllan lades hos en kamrat som var pigg på att bjuda och sedan följde fortsättning på hotellet, där man fick sedvanlig ranson. Detta blev emellertid för mycket för de unga sjöfarandena och deras dåliga ölsinne började göra sig gällande. Det blev två unga damer på en matservering som kommo i vägen för dem och man bar sig minst sagt oförskämt åt genom att stöta omkull deras bord och bjuda deras fader på stryk. Sedan de blivit utvisade från lokalen hade de kommit tillbaka igen och då de fått se flickorna sitta vid ett fönsterbord hade de slagit in rutan för att ytterligare ge eftertryck åt sina strävanden att sätta skräck i dem.
Landsfiskal Bonde hemställde till rätten att besluta om häktning av den andre sjömannen, så att också denne kunde få stå till svars inför rätten för sina dumma tilltag. Den närvarande sjömannen dömdes till 75 kr. böter, den andre fick 10 kr. böter för utevaro samt skall inställa sig 4 mars vid 50 kronors vite.

Åter en tågfyllerist. En person var instämd för att han varit påverkad av sprit under en tågresa och därvid uppträtt oförskämt mot en av sina medresenärer, en frikyrkopredikant. Svar. bestred att han varit påverkad och beträffande predikanten ansåg svar. att han kunde säga vad som helst till denne - tydligen var det något gammalt agg som gjorde sig gällande. Svaranden hade också hotat att kasta ut dem som försökte tala honom till rätta, men även detta bestreds.
Åklagaren hemställe om strängt straff för att i möjligaste mån få slut på dessa tråkigheter under tågresorna. Rätten dömde svar. till 40 dagsböter á 2:50.

Olaga skogsavverkning. En lantbrukare i Roma var åtalad för att han under föregående vinter på olaga sätt avverkat skog på sin fastighet inom Akebäcks socken. Det rörde sig om 75 kbm. ved och 25 kbm. timmer, som skulle ha avverkats till husbehov. Detta skulle han dock inte ha haft rätt till enligt gällande förordningar och vidare meddelades att 25 kbm. av veden sålts.
Samme lantbrukare var också stämd för att han inom Roma socken kalhuggit ett område på två hektar i strid mot förordningarna. Svar. framhöll att det var enbart dålig skog på området och när huggningen påbörjats hade han hos skogsvårdsstyrelsen begärt att få plantor för skogsplantering. Någon plantering kom dock inte till stånd och nu anser skogsvårdsstyrelsen att svar. förfarit felaktigt, emedan det varit mycket värdefull skog som avverkats. På det kalhuggna området hade svar. fått 184 kbm. ved och dessutom hade 85 kbm. huggits upp på andra håll i skogen. Straffet blev 20 dagsböter á 4 kr. och dessutom fick svar. utge värdet av den upphuggna veden med 4,256 kr.

För hög hastighet. En lastbilförare hade åtalats för att han hållit för hög hastighet under färd mellan Östergarn och Gammelgarn. En militärbil, som kört efter hade också gjort upprepade försök att komma förbi men detta hade inte lyckats trots att upprepade signaler givits. Chauffören stod nu till svars och han intygade att han inte hört någon signal och att han inte hållit över 40 km. En officer i militärbilen hade gentemot detta intygat att lastbilen hållit 50 km:s fart och att man på en sträcka av tre km. givit upprepade signaler. Militärbilens förare hördes som vittne men han hade inte alls samma kategoriska påståenden som officeren, kanske mest därför att båda förarna voro bekanta med varandra förut. Åkl. ifrågasatte om inte också en konferens mellan båda om vad som borde sägas inför rätten ägt rum, men detta bestreds. Vittnet meddelade emellertid att lastbilen kanske hållit något över 40 km. och påpekade vidare att det skulle ha varit svårt att verkställa omkörning på den smala vägen. Svar. frikändes.

Trött kavaljer stal cykel. En korpral var anklagad för att han stulit en cykel i Väskinde och han erkände nu att så var fallet. Om förspelet till denna händelse berättade han att han i bil åkt ut till en danstillställning i Väskinde. Efter dansen hade han följt en flicka hem och när han på morgontimmarna åter skulle bege sig till staden hade han på grund av rådande trötthet lagt sig till med en cykel på granngården. För att undgå upptäkt hade han monterat andra hjul på cykeln. Någon vinning för egen del sade han sig inte ha haft med tillgreppet, ty han hade egen cykel på sitt förband. Allt berodde på den väldiga tröttheten... Förundersökning för villkorlig dom.

Underlåten leverans av brödsäd. hade föranlett åtal i två fall och båda dömdes till 10 dagsböter á 1,25 kr.

Dyr äggaffär. En gotländsk handlande, som i laga ordning skulle leverera 58 kg. ägg till Stockholm, hade åkt fast vid stickprovskontrollen i huvudstaden på grund av att han inte adresserat äggen till den auktoriserade uppköpare, som stod bakom affären utan gått en genväg förbi den auktoriserade firman. Kuponger hade erlagts i vanlig ordning, men det blev i alla fall ett kännbart straff för vederbörande, ty dels utdömdes 15 dagsböter á 2 kr. och dels värdet av äggpartiet, som uppgick till 145 kr.

Körkort kräves till elmotorcykel vilket fyra herrar i Fårösund inte bekymrat sig om. De hade åkt gladeligen utan körkort på åkdonet, vilket förmodligen hade nyhetens behag, men åkturerna kostade 15 dagsböter vardera.

Utlänningsproblemet. För underlåtenhet att anmäla inneboende utlänning böta en person 10 dagsböter á 2,50.

Två arbetsgivare hade underlåtit anmäla utländsk arbetare, den ene hade glömt bort att utlänningen slutat anställningen hos honom och den andre anmälde ej att vederbörande börjat nytt arbete. 10 dagsböter för båda.

Ytterligare två arbetsgivare bötade 10 db. á 2,50 för liknande förseelse.

Radiolicensskolkning straffades i ett fall med 10 db. á 1,25.

Jägare utan jaktkort fick böta 25 kr. plus 25 kr. i jaktvårdsavgift.

En chaufför som ej lämnat tillfälle till omkörning bötade 15 dagsböter á 1,50.

En lyktlös cyklist fick betala 12 kr.

För olaga pilsnerförsäljning i Fårösund dömdes en person till 20 db. á 2,50.

De många deklarationsmålen drogo som nämnts långt ut på tiden i går och det var inalles 43 fall som nu behandlades och som utgjorde stickprov efter länsstyrelsens granskning. Det visade sig att det högsta undandragna beloppet utgjorde 2,190 kr. samt det lägsta 200 kr. Lägsta bötessumman stannade vid 21,60 kr. och det svåraste fallet för dagen dömdes 325:04 kr. i böter.
Bötessummorna beräknas efter två olika kategorier, som hänföra sig till de undandragna beloppens omfattning, och därefter beräknas skatten på nämnda belopp, varefter rätten, när den så finner lämpligt, kan flerdubbla eller t. o. m. femdubbla detta skattebelopp.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1943
N:r 29