19430213 - Byggnadsarbeten vid sjöflygstationen.

Byggnadsarbeten vid sjöflygstationen.

Flygförvaltningen hemställer, att k. m:t skall ställa sammanlagt 56,000 kr. till ämbetsverkets förfogande till iståndsättningsarbeten vid Fårösunds sjöflygstation. År 1909 uppfördes officersbyggnaden där och år 1904 kasernen. Underhållet av dessa byggnader har blivit eftersatt under den tid fångvårdsstyrelsen haft byggnaderna om hand. Dessutom stodo de obebodda under åren 1918-1925, varunder fukt och kyla orsakade skador, vilka ännu icke helt undanröjts. För byggnadernas bestånd äro därför reparationer nödvändiga, och de böra icke uppskjutas ytterligare, enär förläggningen skall tas i bruk före midsomamr i år. Sanitära anordningar saknas såväl i officersbyggnaden som i kasernen.
Arbetsplanen omfattar utvändiga arbeten för officersbyggnaden och för kasernen invändiga reparationer jämte sanitära och elektriska installationer. De nuv. tvättanordningarna utan rinnande vatten m. m. i officersbyggnaden anses t. v. kunna bibehållas. Byggnadsarbetet avses pågå under tiden 1 mars-1 juni med en beräknad arbetsstyrka av i medeltal 17 man. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1943
N:r 36