19430215 - Domkapitlet har anfört besvär

Domkapitlet har anfört besvär

Gotlands domsagas ägodelnings-rätt över förrättningsmännens beslut den 15 dec. i fjol att tillerkänna Albert Andersson och hans hustru lösningsrätt till det av dem innehavda området å ecklesiastika lönebostället Annexen i Buttle, vilket innehåller en ägovidd av 6,500 hektar. Löseskillingen skulle utgå med 2,350 kr., av vilka 500 kr. utgjorde ersättning för på området växande, jordägaren tillhörig skog. Domkapitlet anför samtidigt besvär över beslut den 17 dec. i fjol vid en annan förrättning enligt ensittarlagen å nämnda boställe, genom vilket sistnämnda beslut vederbörande förrättningsmän tillerkänt Oskar Lindby och hans hutru Klara Lindby lösningsrätt till ett av dem innehaft område om 2,0120 hektar mot en löseskilling av 700 kr., av vilka 150 kr. för skog.
Domkapitlet yrkar upphävande i deras helhet av de båda besluten om lösningsrätt, och finner det vara ett starkt kyrkligt intresse, att jord alldeles inpå kyrka och kyrkogård får vara i kyrklig ägo med därav följande möjlighet till kyrklig kontroll över vad där förehaves. Så även i detta fall, där boplatserna ligga så nära Buttle kyrka och kyrkogård, att deras avstående skulle bli till avsevärd olägenhet från kyrkans synpunkt.
För den händelse en försäljning skulle komma att stå fast yrkar domkapitelt höjning av markpriserna, då en försäljning av ifrågavarande områden till de vid förrättningarna bestämda priserna lätt kunna få karaktären av en utplundring av de kyrkliga tillgångarna. Priserna på marken böra därför ökas upp mot det dubbla.Gotlands Allehanda.
Måndagen den 15 februari 1943.
N:r 37