19430216 - Prästängarna böra skyddas.

Prästängarna böra skyddas.

Man unnar lantmannaskolan på Gotland den förläggning, som bäst passar verksamheten och de ungdomliga eleverna, men man finner det onödigt att för den skull den gamla prästängen i Roma skall behöva offras,skriver Stockholms-Tidningen. Man förstår, att naturskyddsvännerna i trakten opponerat sig mot detta förslag, och de ha till synes goda skäl för sina invändningar.
Visserligen är det sant, att dessa ängar representera en numera ålderdomlig och övervunnen odlingsform. Det är emellertid icke på jordbrukets vägnar, som invändningarna framställts, utan dessa ha förestavats uteslutande av hänsyn till de hotade skönhetsvärdena. Dessa lummiga ängar skänka liv och innehåll åt en i övrigt ganska ödslig natur. Detta är så mycket viktigare, som den moderna odlingen gått ganska hårt fram över naturen på Gotland. Prästängarna böra sålunda, om det går för sig, bevaras åt denna gamla kulturbygd, vilken utgör en av pärlorna 1 den svenska landskapsbilden.Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 februari 1943.
N:r 38