19430223 - Dödsfall.

Dödsfall.

Förre lagerföreståndaren vid systemaktiebolaget i Visby Sven Genell, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 77 år. Han var lagerföreståndare vid systembolaget när åren 1923-1931, vilket sistnämnda år han avgick med pension oh bosatte sig i Helsingborg. Han sörjes närmast av barn.

I en ålder av 77 år har arbetaren Herman Möllerström, Roma avlidit. Den bortgångne, som under en lång följd av år varit anställd vid sockerfabriken i Roma, efterlämnar minnet av en dugande arbetare oh personligen en gedigen man. Sin ålders höst bar han tillbringat hos en son, lantbrukaren Anton Möllerström, Karby, oh förutom av denne sörjes han av ytterligare en son, anställd vid sockerfabriken, samt en dotter, gift med försäkringsinspektör G. Franzén i Visby, vidare av sonhustrur oh barnbarn.

Bilägaren Emil Ringdahl, Hellvi, har avlidit i sitt 56: e levnadsår. De senare åren har Ringdahl varit ombudsman för Framtidsforbundet. Han har tidigare innehaft en hel del kommunala förtroendeuppdrag inom socknen oh bl. a. varit ordförande i kommunalnämnden i många år. I höstas blev han invald i kommunalfullmäktige och var även revisor av kommunens räkenskaper. Han sörjes närmast av maka samt en son och en dotter, båda gifta oh bosatta i Hellvi.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44