19430224 - Enhälligt beslut om köp av Löfsta.

Enhälligt beslut om köp av Löfsta.

Förvaltningsufskottets förslag bifölls utan debatt.

Landstingets huvudfråga vid dagens förhandlingar, markköpet for lantmannaskolan i Roma, avgjordes pa några minuter sedan landstinget Ater sammanträtt kl. 2. Beredningsutskottets förslag om att inköpa löfsta bifölls nämligen utan debatt och därmed hade frågan lösts i fullstandig enighet.
I utskottets yttrande redogjordes för kammarkollegiums och flygförvaltningens inställning till frågan om markköpet i Roma och därefter meddelades att förvaltningsutskottet under gårdagen tecknat preliminärt köpekontrakt for Löfsta, varvid köpesumman skulle utgöra 132,000 kr.
Beredningsutskottet beslöt förorda inköp av Löfsta enär underhandlingarna med flygförvaltningen icke givit det resultat som man önskat, oaktat att Löfsta ställer sig dyrare. Beträffande planen for byggnadernas placering ansåg utskottet att denna fråga ej skulle anses slutgiltigt lost utan bli föremål for nya överväganden.
Ordet förklarades sedan fritt varvid hr Svensson yrkade bifall till utskottets förslag. Någon ytterligare talare anmälde gig inte och klubban föll för löfsta-köpet.
Protokollet från dagens sammanträde föredrogs sedan och godkändes, varefter ordföranden avslutade det urtima mötet. Han ansåg att man fattat ett lyckligt beslut i enighetens tecken och hoppades att det måtte bli till nytta och båtnad för Gotland.
Utom föredragningslistan upptogs sedan en annan fråga till behandling, nämligen om anställande av en röntgenolog for den gotländska sjukvården, varvid landshövdingen lämnade en redogörelse för de föhandlingar som förts i frågan vid olika tillfällen.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 24 februari 1943.
N:r 45