19430226 - Provpredikningarna

Provpredikningarna

av de sökande till kyrkoherdetjänsten i Närs pastorat taga sin början om söndag, då den i första förslagsrummet uppförde, vice pastor Emil Karlsson, Vänge, predikar vid högmässan i När kl. 10 och i Lau kl. 12. Under de närmast följande söndagarna provpredika komminister Erik Karlsson, Grötlingbo, och stiftsadjunkt Tore Heldtander, Visby. Valet äger rum den 4 april.
Predikoproven i Sjonhems och Sjonhems kyrkor för den ledigförklarade komministertjänsten avslutas om söndag, då den i tredje rummet uppförde pastor Ragnar Lundell predikar vid högmässorna. Frågodagsförrättning äger rum den 7 mars och valet förrättas den 21 mars.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1943
N:r 47