19430916 - Landsbygden.

Landsbygden.

FOLLINGBO.
Samlingshögtid i Metadistkapellet. Inför höstens och det nya konferensårets arbete hade Metodistförsamlingen i Follingbo under söndagen anordnat samlingshögtid. Efter det att psalmen: "Med pelarstoder tolv, står Herrens kyrka", sjungits, inledde pastor Gösta Rosenqvist med bön och bibelläsning. I sin betraktelse nämnde talaren om huru Herren Jesus kommen från himmelen, har älskat oss med en evig kärlek, och huru han har löst oss från våra synder. Den förvandling som en människa på det sättet blir föremål för gör henne till en Guds präst i denna tid. Och det är den kallelsen som församlingen skall fylla under nuvarande förhållanden. Talet utmynnade i en hjärtlig önskan om välsignelse över herde och församling inför det nya konferensåret. Efter ännu en gemensam psalm skedde samling kring ett festligt dukat kaffebord. Efter det att alla låtit sig kaffet väl smaka, gjordes insamling och makarna Pettersson sjöngo en sång. Tal hölls vidare av bröderna Hellgren och Jakobsson. Den senare förärade pastor Lindell ett välkomstpoem inför det nya året. Till slut talade pastor Lindell och tackade för de hjärtliga ord som mött honom inför det nya året med dess uppgifter. Med ledning av det motto som Metodistkyrkan satt över sin verksamhet detta år: "Korsets kraft Folkens räddning", talade så pastorn om de uppgifter som vänta oss alla i Guds rike i denna tid. De givande stunden avslöts så med bön, lovpsalm och välsignelse.

VALLSTENA.
En bilkrock inträffade vid halv 9-tiden vid Norrgårda i Vallstena under tisdagen, då en lastbil, som kom från Bäl-hållet kolliderade med en kronans bil, som kom utmed den smala vägen söderifrån. Kollisionsplatsen ligger strax norr om den skarpa kurvan, som vägen gör, där skogsvägen mot Tjelder i Boge utgår från vägsträckan Allekvia i Vallstena—Gute i Bäl.
Vid kollisionen blev lastbilens aggregat delvis förstört under det att skadorna på kronans bil inskränkte sig till in-bucklade stänkskärmar.
Någon överdådig framfart var det inte fråga om enligt vad ögonvittnen berätta. Lastbilen endast rullade fram så långt ut på sin sida av vägen som möjligt under det att kronbilen framfördes med något större hastighet.
Felet torde till större delen ha legat i den så ytterst smala vägen, vilken tydligen blivit missbedömd av förarna. Vid den polisundersökning som företogs på kollisionsplatsen visade sig nämligen vägbanans bredd blott uppgå till 3,30 m., under det att bredden på de båda bilarna uppgick till resp. 2 och 1,70 m.
Orienterarna skrämde hästen på taggtråden. —Brydde sig ej om honom. Ett synnerligen tanklöst tilltag lät sig ett lag orienterare under söndagen begå vid Norrgårda i Vallstena. Orienterarna hade lagt upp sin löparbana så, att den kom att gå fram över ett mindre åkerfält vid Norrgårda. En häst gick här på bete på åkern, och vid de många löparnas uppdykande bland buskarna vid åkerkanten blev denne så uppjagad, att den rusade på taggtrådsstängslet kring åkern. Den rev med sig trådarna samt en del t. o. m. nedslagna pålar och sprang runt åkern med detta utan att kunna göra sig fri. När äntligen det hela upptäcktes av markägaren, hade hästen ådragit sig mycket svåra skador och endast en veterinärs snabba ingripande kunde rädda honom från att förblöda.
Ögonvittnen uppger, att flera av löparna iakttagit händelsen, men ej brytt sig om hästen utan fortsatt loppet. Ej heller markägaren hade underrättats om, att banan lagts över åkern eller att någon skada orsakats hästen.
Yttrande som löparna fällt vilka uppfattats av vittnen tyder dock på att varken hästens svåra belägenhet eller skador undgått deras uppmärksamhet. Emellertid torde de nu ha åtal från markägaren att vänta för sitt synnerligen ansvarslösa uppträdande.

TOFTA.
Röda kors-kurs i Tofta. Under tiden 7-13 september har en 18 timmars kurs i hemsjukvård varit anordnad härstädes under ledning av rödakorssyster Karin Berglin. Kursen har pågått i folkskolan under kvällstimmarna och deltagarnas antal har varit 29.
På söndagsförmiddagen anordnades en övning i samband med hemvärnet från Eskelhem och Tofta. Samariterna fingo då visa vad de dugde till i det de fingo rycka ut i terrängen och plåstra om de "skadade" och sedan medelst cykelbårar transportera dem till förbandsplatsen, där de omhändertogos. Efter övningen följde kritik av syster Karin.
På måndagskvällen avslutades kursen. Deltagarnas tack till syster Karin framfördes av fru Svea Hansson, som överlämnade en penninggåva samt en rosenbukett. Till sist samlades man i småskolan kring ett festligt dukat kaffebord.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213