19430923 - Dödsfall

Dödsfall

I sitt 83-e levnadsår har lantbrukaren Hans Jakob Dahlby, Hemmor i När, avlidit. Den bortgångne, som i yngre år vistats i Amerika, har inte gjort så mycket väsen av sig utåt, utan har helt ägnat sig åt arbetet på sin gård. Han sörjes närmast av dotter.

Efter en kort tids sjukdom har lantbrukaren Gunnar Lyberg, Halls i Västergarn, avlidit på lasarettet i en ålder av 63 år.
Gunnar Lyberg, som var född på fädernegården, var känd som en duktig jordbrukare, och han hade också ett flertal allmänna förtroendeuppdrag på sin lott. Han var sålunda bl a ordförande i kristidsnämnden, i pensions-, val- och brandstodsnämnderna, revisor för kommunens räkenskaper, kassör i centralföreningen och i hästuttagningsnämnden på platsen, styrelseledamot i Klintehamns jordbrukskassa och i Sanda pastorats kreatursförsäkringsförening, vägstyrelsen ombud i socknen m m. Personligen efterlämnar han minnet av en präktig och gedigen man, glad, vänsäll och hjälpsam varför han också blivit uppskattad och värderad i vida kretsar.
Närmast sörjande vid hans bår står maka, född Gabrielsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219