19470902 - Vägarbetare fann större gravplats i Akebäcksvägen.

Vägarbetare fann större gravplats i Akebäcksvägen.
Brända människoben i två av gravarna.

Vid vägarbeten, som pågår på Akebäcksvägen, har i dagarna på Björkebos i Follingbo upptäckts ett större gravfält från århundradena närmast före Kristi födelse. Ett människoskelett, som vägarbetarna stötte på, gav landsantikvarie Arwidsson anledning att besiktiga platsen. Därvid visade det sig att ett flertal stensättningar av den för äldre järnåldern karakteristiska typen låg i den under byggnad varande vägbanan och att flera liknande fanns i hagen närmast väster därom.

Åtta gavar har nu blivit undersökta på platsen och två av dessa har givit intressanta fynd från århundradet före Kristi födelse. I den ena graven låg tillsammans med de brända människobenen två dräktspännen s. k. fibulor av brons, vilka varit ovanligt vackra pjäser, innan de skadats av elden på likbålet. I det andra fyndet fanns en hel uppsättning av de för ifrågavarande tid på Gotland mycket typiska bälteringarna av järn jämte tre runda prydnadsbeslag till en bälterem.
Skelettgraven, som innehöll två människoskelett, har uppenbarligen anlagts senare än brandgravarna, men då den ej innehöll några gravgåvor, kan dess ålder ej bestämmas. I närheten hittades ett danskt silvermynt från 1554, vilket sannolikt tappats av någon av dem, som bebott den lilla stuga, som ännu för ett 50-tal år sedan stod på det gamla gravområdet.
Över 30,000 fornlämningar är registrerade på Gotland, men ändå händer det inte så sällan att nya fornminnesområden upptäckas, vilka genom sin i terrängen föga framträdande karaktär lyckats undgå de tränade fornminnesinventerarnas uppmärksamhet. Består gravminnesmärket liksom på Björkebos-gravfältet bara av stora, runda stenplaner av ett skikt små gråstenar, vilka blivit fullständigt övervuxna av gräsvallen, är det mer än svårt att upptäcka det bara genom besiktning. I sådana fall blir det först när grävningar av något slag företas på platsen, som upptäckten kan göras och även då fordras det stor uppmärksamhet och litet kunskap om det gotländska gravskicket från förhistorisk tid, för att undgå missödet att gräva rakt genom graven utan att märka den.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 September 1947
N:r 199