19470917 - Trafiken bär sig ej?

Trafiken bär sig ej?

Gotlands läns trafikbilägareförening har, hos regeringen anfört besvär över att länsstyrelsen beviljat chauffören Sune Malmkvist tillstånd till beställningstrafik med en i Tingstomt, Sylfaste, Follingbo socken, stationerad droskbil. Föreningen gör gällande, att det inte finns något oundgängligt behov av trafiken och att denna inte kommer att kunna upprätthållas någon längre tid med hänsyn till det ringa behovet och den dåliga lönsamheten. Två tidigare innehavare av drosktrafik på orten har sålunda måst upphöra med sin rörelse. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212