19520815 - Födelsedagar.

Födelsedagar

NITTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Maria Nilsson, St. Homa i Stenkumla. Hon bor nu hos en son vid St. Homa, där hon alltjämt är behjälplig i hushållet.

SJUTTIOFEM ÄR fyller på tisdag f. arrendatorn Klas Andersson, Prästgården i Lärbro. Han är född på fastlandet, men kom år 1900 till Gotland och arrenderade Prästgården i Lärbro. Numera brukar han dock inte jorden, då den är utarrenderad i småstycken, men bor dock kvar på gården. Någon tid över till allmänna uppdrag har han inte haft, då arbetet med jorden tagit all tid i anspråk.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Emma Olofsson, Sigers i Havdhem. Hon är född i Fide, men kom för många år sedan till gården vid Sigers. Hon är fortfarande pigg och kry och arbetar med allt på gården.

FEMTIO ÅR fyller onsdagen den 20 aug. en av Fleringe sockens mest bemärkta män, kyrkvärden och hemmansägaren Knut Klaesson, Skymnings.
Redan 1926 övertog han fädernegården efter sin far, kyrkvärden Fredrik Klaesson. Oaktat sin omfattande verksamhet inom det kommunala livet har han nedlagt ett berömvärt arbete på sin gård. För flera år sedan övergick han till maskindrift på egendomen. Ganska tidigt togs jubilaren i anspråk för allmänna värv. I gamla Fleringe kommun var han ledamot av kommunalfullmäktige och kommunälnämnden. I fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden var han under ett 20-tal år ledamot och v. ordf. Han var ledamot av familjebidragsnämnden, kristidsnämnden och dessutom var han länsnykterhetsnämndens ombud i Fleringe. Han har även varit vice brandchef och brandchef, bränsleombud och över-blockledare.
I det kyrkliga arbetet har Klaesson varit verksam som kyrkvärd omkring ett 20-tal år. Dbn nya Fårösundskommunen har även tagit jubilarens långa kommunala erfarenhet i anspråk, sålunda är han där ledamot i nykterhetsnämnden, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden
samt vice brandchef. Vidare är han godeman vid lantmäteriförrättningar, jaktvårdsman, slakteriföreningens sockenombud, samt ledamot i Bläse kooperativa handelsförenings styrelse.
Oaktat de många uppdragen och övrigt arbete har dock Klaesson alltid haft tid att bistå någon behövande nästa genom sin hjälpsamhet, gästfrihet och vänliga bemötande. Jubilaren har därför fått många vänner, som säkerligen ej skall glömma högtidsdagen.

Femtio år fyller på måndag trafikbilägare Arthur Dahlgren, Sandgärdet i Ardre. Han är född i Ljugarn och började sin åkerirörelse för något mer än 25 år sedan. Han har under årens lopp fått många vänner och gjort sig känd som en trevlig och rejäl karl. Rörelsen har tagit hans tid och krafter i anspråk, så att han icke haft tillfälle till andra uppdrag.Gotlänningen
Fredagen 15 augusti 1952
Nr 187
Årgång 69
Lösnummer 20 öre