19520821 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredagen f. d. lantbrukaren Rudolf Österberg, Uppsala. Han är född i Kräklingbo på Hejdeby gård, som han 1898 övertog av sin far. 1901 genomgick han jordbruksaposteln Rösiös skola utanför Jönköping. 1907 inköpte han i Roma socken Snovalds gård, som han under mer än två decenniers framsynt arbete avsevärt förbättrade och utvidgade. F. n. innehar och sköter han en större fastighet i Uppsala.
I sin ungdom var han känd som en av de bästa pärkkarlarna på Gotland, där han vann många idrottspriser, särskilt inom pärkspel och skytte. Tidigt och med stor intensitet ägnade han sig åt nykterhetsarbetet över hela Gotland, där han sedan med samma brinnande håg gjorde en ledande insats i olika former av frikyrklig verksamhet. Bl. a. var han en tid baptistpastor i Visby. Han har även tagit verksam del
i frikyrkligt arbete på fastlandet, där hans krafter också tagits i anspråk inom Uppsala fastighetsägareförening.
I sin hemkommun Roma hade han under en följd av år en rad olika förtroendeuppdrag. Han gjorde också en betydande frisinnad politisk insats på Gotland, vars landsting han tillhörde i två perioder, större delen av tiden som dess yngste ledamot.
Han har utfört en lång och vägande livsgärning i idealistisk anda. Han är djupt fäst vid sin fäderneö och ägnar några månader varje sommar åt att förbättra det sommarhem, »Österbacken», han rett åt sig i Katthammarsvik i den östliga trakt av ön som är ho. nom kär sedan barndomen.

På måndag fyller lantbrukaren Vilhelm Angelin, Bringsarve i Eskelhem, sjuttiofem år. Född på den gård han innehar, har hang efter en tid som sjöman i ungdomsåren, förbättrat och upparbetat fädernegården till ett mönstersmåbruk. Jubilarens krafter och insikter har även tagits i anspråk för allmänna värv. Bl. a. har han varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen, pensions- och kommunalnämnden kyrkvärd och pastoratskassör m. m. Sympatisk och hjälpsam åtnjuter han stor aktning. Sedan gårdens åkerjord numera utarrenderats, njuter jubilaren sitt otium cum dignitate i det väl ombonade hemmet.

SJUTTIO ÅR fyller på söndag fru Augusta Johansson, maka till lantbrukaren Karl Johansson, Ösarve i Bäl. Hon är sedan länge en intresserad medlem av kyrkliga syföreningen.

På söndag fyller fiskaren Johan Aspelin, Domerarve i Öja, sjuttio år.

FEMTIO ÅR fyller på söndag förvaltaren vid Tingstäde radiostation Reidar Fridlund. Han är värmlänning till börden och kom på 1920-talet i flottans tjänst samt genomgick under- i officersskola. Efter tjänstgöring vid postverket kom han tillbaka till flottan och blev flaggradiomästare vid Stockholms örlogsstation. I fjol höst förordnades han till förvaltare vid Tingstäde radiostation. På sin fritid sysslar han med sportfiske och konstnärligt begåvad som han är ägnar han sig också åt målning.

På söndag fyller lantbrukaren Axel Edmark, Gurfiles i Ala, femtio år. Han är född i Ala och övertog 1936 fädernegården. Tidigare var han ordförande i skolrådet. Till sin personliga läggning rejäl och präktig har han gjort sig allmänt aktad och omtyckt.

Femtio år fyller på söndag lantbrukaren Sigfrid Björklund, Kvie i Lojsta. Han är sedan flera år ledamot av kyrkorådet och kyrkvärd.Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192
Årgång 69
Lösnummer 20 öre