19520828 - Nära en tredjedel av skogen i fjol till massaved.

Nära en tredjedel av skogen i fjol till massaved.

Gotland är väl inte känt för att ha några skogar av större omfattning, åtminstone inte så stora, att man kan göra avverkningar, så att det blir ansenliga kubikmassor till export. Men i vinter har det huggits i Gotlandsskogarna som aldrig förr och utskeppningen från gotländska hamnar har aldrig varit så stor som just i år. MarmaLångrörs AB är en av de stora uppköparna av Gotlandsskogen, inte mindre än i runt tal 45.000 kbm har man köpt upp och nu håller man som bäst på med att skeppa ut detta från våra hamnar.

m/s Mercede

Lastningen av massaveden sker dels för hand dels maskinellt.
Den här skutan, m/s Mercede, lastar 180 kbm i lastrummet och 200 på däck.
Ungefär 30 såda skutlaster har hittills skeppats ut till Marma-Långrörs fabriker.

Ungefär 40 skutlaster, vilket är ungefär hälften, har nu skeppats ut, omtalar Marma-Långrörs ombud lantbr. Magnus Ahlin, Ragnsarve i Alva. All transport sker i bolagets egen regi och det är Lastbilscentralen som ombesörjer körningen till hamnarna och därifrån skeppas massaveden till bolagets fabriker vid Vallvik och Stugsund. De mest anlitade hamnarna är Klintehamn, Ronehamn, Slite, Fårösund, Visby, Kappelshamn och Burgsvik.
Stockholms läns Skogsägareförening köpte också en stor mängd massaved här, men sålde sedan alltsammans till Marma-Långrör. Man har inte enbart köpt massaveden direkt av skogsägarna, utan man har även gjort rotköp ech skött om huggningen själv. Bolaget fortsätter också att köpa, men det beror på konjunkturerna hur stor omfattning köpen skall ta. Marknaden på England ser för dagen inte så lovande ut, men i oktober blir det troligen klart hur det kommer att bli i fortsättningen. Skogsägarna är synnerligen belåtna med affärerna och man har redan hört sig för om möjligheter att få sälja skog i vinter också.
Bolagets omfattande verksamhet på Gotland har naturligtvis medfört, att det måste finnas en hel del folk som sköter affärerna. Förutom hr Ahlin har man en skogsvaktare anställd, bolaget har förresten köpt en fastighet i Roma till honom, och vidare är bolagets forstmästare här ibland. Dessutom har man en del lokala tillsyningsmän.
I början av säsongen var priset för massaved uppe i 65 kr pr kbm, men det sjönk ett par gånger senare, men skogsägarna tycks ändå vara nöjda. Man får väl hoppas att det så småningom skall bli prisstegring igen, slutar hr Ahlin.

MAGNUS AHLIN

MAGNUS AHLIN, Ragnsarve i Alva.

I halva september skall hr Ahlin följa med en av skutorna till bolagets fabriker för att se och studera hur det går till när vår gotländska skog förvandlas till pappersmassa och alla de biprodukter man får till på handeln.Gotlänningen
Torsdagen 28 augusti 1952
Nr 198
Årgång 69
Lösnummer 20 öre